MERHBA ~~~ ~~~ WELCOME

L-ahhar Updates / Latest New Updates :- PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 31/01/2016
FESTA SOLENNI TA’ MISSIERNA SAN PAWL
AVVIZI


IL-HADD
Illum niccelebraw il-festa liturgika ta’ Missierna San Pawl, ghax l-10 ta’ Frar din is-sena jahbat Ras ir-Randan.

Ser norganizzaw high tea  u tombola fl-oratorju mis-2.30 p.m. il-quddiem; biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

IT-TLIETA
2 ta’ Frar; Festa tal-Prezentazzjoni tal-Mulej fit-Tempju.
Fis-6.00 p.m. ruzarju, tberik tax-xemgha, purcissjoni fil-knisja u quddiesa bis-sehem tar-religjuzi.

IL-GIMGHA
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni  u fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

Fl-annexxe fis-7.15 p.m. l-Ghaqda Kulturali Wirt Naxxari ser torganizza laqgha bit-tema: Dun Nerik Cordina Perez u n-Naxxar; kulhadd huwa mistieden. 

IS-SIBT
Matul il-jum se tkun ghaddejja hidma fl-arkivju tal-parrocca; dawn l-ahhar snin sar hafna xoghol, biss fadal izjed xi jsir; dawk interessati li jistghu jghinu specjalment studenti universitarji ghandhom ikellmu lis-Sur Paul Catania.
  
NOTI

F’dawn il-granet qed jitqassam il-Magazine Flimkien;  mieghu se nqassmu envelop sabiex taghtuna offerta b’risq il-festa tal-Vittorja; id-distributuri jigbru l-kopji mill- Annexe

Matul din il-gimgha is-sacerdoti taghna jkomplu l-Family Visits fiz-zona ta’ Birguma u San Pawl tat-Targa. Xieraq li possibilment il-membri tal-familja jkunu prezenti.

Nitolbu ghar-ruh:   Elia Muscat, u Paul Muscat. Aghtihom o Mulej ....               


*******

HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn

Fil-Knisja Parrokkjali

Kuljum: 6.00am, 6.45am, 7.45am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )
5.00pm u 6.30pm (mill-11 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
~~~~~~~~~~~~~~~
Ufficcju Parrokkjali:


26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700


Tel: & Fax: 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

************************
IL-GUBLEW TAL-HNIENA
ikklikkja fuq l-istampa biex tkabbar
ikklikkja fuq l-istampa biex tkabbar
 
Din hija t-Talba tal-Papa Frangisku ghall-Gublew tal-Hniena.  Inheggukom taghmlu ‘print-out’ ta’ din it-Talba u tghiduha spiss mal-familja kollha tul din is-Sena tal-Gublew tal-Hniena.

**************
Ikklikkja fuq l-istampa u tara min NIEQA
  
min NIEQA JANNAR 2016 - aghfas hawn

**********
ĠITA GĦAL SQALLIJA
GĦALL-FESTA KBIRA TA’ SANT’AGATA
CATANIA
3 – 7 TA’ FRAR 2016
Għal aktar informazzjoni staqsi fis-Sagristija jew 
l-Uffiċċju Parrokkjali
************
RITRATTI
KUNCERT TAL-MILIED - 14 ta' DICEMBRU 2015
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

IL-LEJL TAL-MILIED
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara hafna izjed ritrattiRITRATTI
VESTIZZJONI TAL-ABBATINI  
3 ta' Ottubru 2015
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

FESTA TAL-MADONNA TAR-RUZARJU
4 ta' OTTUBRU 2015
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

**************
~~~~~~~~~~~~~~


********
RITRATTI


JUM IL-FESTA 
PURCISSJONI TA' MARIJA BAMBINA
8 ta' SETTEMBRU 2015
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti jew 
aghfas hawn

RITRATTI
JUM IL-FESTA TA' MARIJA BAMBINA
QUDDIESA SOLENNI
8 ta' SETTEMBRU 2015
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti jew
aghfas hawnRITRATTI
TRANZLAZZJONI TAR-RELIKWA
7 ta' SETTEMBRU 2015
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti jew
aghfas hawnRITRATTI
E. T. L-ARCISQOF, MONS. CHARLES J. SCICLUNA 
WAQT IN-NOVENA U T-TBERIK TAL-PAVALJUN
31 ta' AWWISSU 2015
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti************ 
Ara Siltiet mill-Programm tal-Festa
ikklikkja fuq l-istampa - aghfas hawn
 

********************* 
RITRATTI
PURCISSJONI TAL-QALB TA' GESU'
14 ta' GUNJU 2015 - aghfas hawn

Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

RITRATTI
PURCISSJONI CORPUS - 7 ta' GUNJU 2015 - aghfas hawn
Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


RITRATTI
L-EWWEL TQARBINA - TFAL - MUSEUM - aghfas hawn
Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

 

#######

RITRATTI
L-EWWEL TQARBINA - TFAL - SGHAJTAR - aghfas hawn
Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


**************
RITRATTI - L-GHID IL-KBIR - L-IRXOXT
5 ta' APRIL 2015 - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


RITRATTI - VGILI TAL-GHID
4 ta' APRIL 2015 - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


RITRATTI FUNZJONI TAL-GIMGHA L-KBIRA
3 ta' APRIL 2015 - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti 

RITRATTI TA' HAMIS IX-XIRKA
2 ta' APRIL 2015 - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

RITRATTI - HADD IL-PALM - 29 ta' MARZU 2015- aghfas hawn
Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti***************
RITRATTI - PELLEGRINAGG REDENTUR
13 ta' Marzu 2015 - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

************************

IL-PUSSESS TAL-W.R. DUN DAVID GAUCI
BHALA ARCIPRIET TAL-PARROCCA 
ARCIMATRICI U ARCIPRETALI - NAXXAR**********************  
 *************************
RITRATTI
Festa tal-Prezentazzjoni tal-Mulej - Gandlora
2 ta' Frar 2015
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara ritratti ohra

****************
Prezentazzjoni tar-Rigal mill-Parrocca lid-
Dar L-Anzjani Familja Mqaddsa, Naxxar, 
4 ta' Jannar 2015

ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti 
*********************

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Photos by courtesy of Charles V. Farrugia

L-AĦĦAR POSTS