AVVIZI - FESTA SOLENNI TA’ MISSIERNA SAN PAWL - 31 ta' JANNAR 2016

IL-HADD
Illum niccelebraw il-festa liturgika ta’ Missierna San Pawl, ghax l-10 ta’ Frar din is-sena jahbat Ras ir-Randan.

Ser norganizzaw high tea  u tombola fl-oratorju mis-2.30 p.m. il-quddiem; biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

IT-TLIETA
2 ta’ Frar; Festa tal-Prezentazzjoni tal-Mulej fit-Tempju.
Fis-6.00 p.m. ruzarju, tberik tax-xemgha, purcissjoni fil-knisja u quddiesa bis-sehem tar-religjuzi.

IL-GIMGHA
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni  u fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

Fl-annexxe fis-7.15 p.m. l-Ghaqda Kulturali Wirt Naxxari ser torganizza laqgha bit-tema: Dun Nerik Cordina Perez u n-Naxxar; kulhadd huwa mistieden.
  
IS-SIBT
Matul il-jum se tkun ghaddejja hidma fl-arkivju tal-parrocca; dawn l-ahhar snin sar hafna xoghol, biss fadal izjed xi jsir; dawk interessati li jistghu jghinu specjalment studenti universitarji ghandhom ikellmu lis-Sur Paul Catania.
  
NOTI

F’dawn il-granet qed jitqassam il-Magazine Flimkien;  mieghu se nqassmu envelop sabiex taghtuna offerta b’risq il-festa tal-Vittorja; id-distributuri jigbru l-kopji mill-Annexe

Matul din il-gimgha is-sacerdoti taghna jkomplu l- Family Visits fiz-zona ta’ Birguma u San Pawl tat-Targa. Xieraq li possibilment il-membri tal-familja jkunu prezenti.


Nitolbu ghar-ruh:   Elia Muscat, u Paul Muscat. Aghtihom o Mulej ....               

L-AĦĦAR POSTS