MERHBA - - - WELCOME - - 2022

        L-ahhar Updates / Latest New Updates :-

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR

 

LIVE STREAMING TAL-QUDDIES

Mit-Tnejn sas-Sibt: 
6:00pm  Rużarju (il-Ħamis ikun hemm Adorazzjoni minnflok ir-Rużarju)
6:30pm Quddiesa
 
Il-Ħadd:
11:00am Quddiesa 

YOUTUBE:  Agħfas  hawn 

FACEBOOK:  Agħfas hawn 

Ix-xandira live tibda tidher fuq YouTube u Facebook ftit minuti qabel il-ħinijiet imsemmija hawn fuq. 

Inħeġġukom biex fuq YouTube tgħafsu il-buttuna 'Subscribe' u l-buttuna bil-qanpiena fuqha sabiex YouTube jinfurmakom meta nkunu qed inxandru live jew meta ntellgħu xi vidjows ġodda. 

******

Naxxar Parish Church Live Web-Cam 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

**********

31 ta' LULJU 2022

AVVIZI
IL-ĦADD 31 TA’ LULJU 2022
EVANĠELJU
Il-ħwejjeġ li ħejjejt għalik, ta’ min ikunu?    Lq 12:13-21
 
IL-ĦAMIS – 4 ta’ AWWISSU, 2022
Il-grupp tar-Irġiel ikollhom  il-laqgħa tahom, fil-MUSEUM tas-Subien wara
l-Quddiesa tat-8.45 am.  Inheġġuhom jattendu.
 
IL-ĠIMGĦA
Fis-6.00 pm jkun hawn ħin ta’ Adorazzjoni u jsir talb għall-Vokazzjonijiet
u  fis-6.30 pm Quddiesa.
 
IS-SIBT      
Tkompli t-thejjija Spiritwali għal festa bil-ħames Sibt tal-Bambina.
Fis-6.00 pm Ruzarju, Kurunella, Kant tas-Salve, Antifona u Barka Sagramentali. Fis-6.30 pm Quddiesa.
 
NOTI :
 
Il-Kumitat Festi esterni qed jagħmel sejħa għal dawk li jixtiequ jerfgħu fl-Istatwa ta’ Marija Bambina, fil-purcissjoni tat-8 ta’ Settembru, dawk interessati javviċinaw xi membru tal-kumitat.
 
Infakkrukom bil-mawra lejn Sqallija, organizzata mill-Abbatini  nhar
It-Tlieta 13 ta’ Settembru, aktar dettalji jinstabu fuq in-notice board.
 
Għad hemm diversi ġenituri li ma ġabrux ir-ritratti tal-Ewwel Tqarbina ta’ wliedhom mill-uffiċċju parrokkjali. Jieħsbu ħsieb li jmorru jiġbruhom.
 
Din is-sena wkoll se nerġgħu norganizzaw trasport għall-Velja
tal-Assunta li se ssir f’Ta’ Pinu Għawdex.  Aktar informazzjoni tinkiseb mis-sagristija.
 
Nitolbu għar-ruh: Peter Paul Sammut,  Jimmy Camilleri  u  Carmel Tonna.     Agħtihom o Mulej……...

CVF/30072022

*******31st JULY 2022

********


******Il-Fakultà tat-Teoloġija tiċċelebra d-Dean’s Awards 
għall-2020-2021


Il-Papa jitlob ir-rużarju għall-paċi fl-Ukrajna 
u t-tmiem tal-gwerer fid-dinja

IL-FACCATA TAL-KOLLEGGJATA TAN-NAXXAR

https://church.mt/?s=FLIMKIEN

https://newsbook.com.mt/il-flimkien-jirritorna-fid-djar-u-online/


*******

Rev. Dr Stefan M. Attard | Dean

BA, SThL, SSD (Pont. Inst. Bibl., Rome)

 

Senior Lecturer | Head - Dept of Sacred Scripture, Hebrew & Greek

Faculty of Theology, Room 205, New Humanities A

+356 2340 3166

Korsijiet tat-Teoloġija

P.G. DIPLOMA in PASTORAL PSYCHOLOGY

Revamped Programme / 2 years part-time (evening)

 

M.A. in SPIRITUAL COMPANIONSHIP

3 years part-time (evening)

 

M.A. in SPIRITUALITY

3 years part-time (evening)

 

M.A. in ENVIRONMENTAL ETHICS

New Course / 3 years part-time (evening)

 

M.A. in BUSINESS ETHICS

3 years part-time (evening)

 

B.A. in THEOLOGY & ANOTHER SUBJECT

Broad choice of subjects

 

B.A. or M.A in THEOLOGY (Main Area)

Full-time (day) or part-time (evening)

 

DIPLOMA or M.A. in RELIGIOUS STUDIES

Part-time (evening)


HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR

Il-hin tal-quddies fil-Kolleggjata huma hekk:
Matul il-Gimgha: 
6.00 am,  7.00 am, 7.45 am, 8.45 am u 6.30 pm.
Is-Sibt filghaxija: 5.00 pm u 6.30 pm
Il-Hadd: 6, 7, 8, 9, 10, 11 am u 5.00 pm

Mill-HADD, 5 ta' GUNJU 2022
 - 6, 7, 8, 9, 10, 11 am u 5.30 pm

Kull nhar ta’ Hadd  ikun hemm quddiesa 
fil-knisja ta’ San Gwann fis-7.30 am u 
fil-Knisja ta’ Sta Lucija fit-8.30 am.

Ic-Cimiterju jkun miftuh :-
Tnejn sal-Gimgha 12.30 pm sa 4.30 pm 
Is-Sibt u l-Hadd 7.30 am sa 12.30 pm
Mhux qed ikun hemm quddies fic-Cimiterju

*********


Ufficcju Parrokkjali:
Fl-Ewwel Sular tal-Annexe tal-Knisja Arcipretali
Dhul mill-genb tal-Knisja
Tel. : 21435376; 21434673 
E-Mail: bambinanaxxar@gmail.com
 
Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am – 11.15am
5.00pm - 6.15pm
Mhux miftuh fil-Festi Pubblici

F'kaz ta' htiega urgenti mill-ufficcju dejjem tista
ccempel lill-Arcipriet Fr David Gauci fuq 79604754

******

SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am

Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz

******** 

NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 

*****TALBA LILL-SAN GUZEPP 

Sliem għalik, harries tal-Feddej,
u għarus tal-Verġni Marija.
Lilek Alla fdalek lil Ibnu:
fik Marija qiegħdet
il-fiduċja tagħha;
miegħek Kristu trawwem
bħala raġel adult.
 
O Mqaddes Ġużeppi,
kun missier għalina wkoll,
u mexxina fit-triq tal-ħajja.
Aqlgħalna l-grazzja,
il-ħniena u l-kuraġġ,
u harisna minn kull deni.
 
Ammen.

*******


****


*********

AVVIZI OHRA - aghfas hawn

Min jixtieq jikri
s-SALA ta' l-ORATORJU - NAXXAR
icempel lill-ARCIPRIET
Rev. Kan. DAVID GAUCI
fuq 79604754
****
Wisq Rev. Kan. David Gauci - Arcipriet

Min jixtieq jibghat e-mail personali
lill-Arcipriet, Rev. Kan. David Gauci
ghandu jibghatha fuq dan l-indirizz elettroniku

davidgauci7@gmail.com

******** 

Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK

####

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster

L-AĦĦAR POSTS