MERHBA -- -- ~~~ -- -- WELCOME


L-ahhar Updates / Latest New Updates :- 


Related image
AWGURI U L-ISBAH XEWQAT TA' 
SENA GDIDA
MIMLIJA BARKA, PACI U SAHHA 


 

1 ta’ Jannar
L-Imqaddsa Omm Alla Marija

Solennità

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju
Lhud 1, 1-2

Hallelujah. R/. Hallelujah
Alla fl-imgħoddi kellem lil missirijietna ħafna drabi
u b’ħafna manjieri permezz tal-profeti.
Issa f’dan l-aħħar żmien, huwa kellimna permezz ta’ Ibnu.
R/. Hallelujah

Evanġelju
Sabu lil Marija u lil Ġużeppi, bit-tarbija mimduda f’maxtura.
Lq 2, 16-21
Image result for luke 2 16-21

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa
F’dak iż-żmien, ir-rgħajja marru jgħaġġlu, u sabu lil Marija u lil Ġużeppi, bit-tarbija mimduda f’maxtura. Kif raw dan, bdew jgħarrfu b’kulma kien intqal lilhom dwar dik it-tarbija, u kull min semagħhom baqa’ mistagħġeb b’dak li qalulhom ir-rgħajja. Marija, min-naħa tagħha, baqgħet tgħożż f’qalbha dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejnha u bejn ruħha.

Ir-rgħajja mbagħad reġgħu lura, isebbħu u jfaħħru lil Alla għal kulma kienu raw u semgħu, kif l-anġlu kien qalilhom. Meta wasal it-tmien jum biex lit-tifel jagħmlulu ċ-ċirkonċiżjoni, semmewh Ġesù, bl-isem li kien tah l-anġlu qabel ma tnissel fil-ġuf.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 01/01/2016
AVVIZI

IL-HADD - 1 ta’ Jannar 2017
Solennita tal-Maternita’ ta’ Marija u Jum il-Paci.
L-ewwel quddiesa filghodu tkun fis-7.00 a.m.
Fis-7, 8.30, 11am Quddies Lett bl-Omelija
9.30am Quddiesa Solenni bil-kant tal-VENI CREATOR
5.30pm Quddiesa bl-Omelija u Barka Sagramentali
6.30pm Quddiesa bl-Omelija

IL-HAMIS
il-Grupp tal-Meditazzjoni Nisranija ser jerga' jibda l-laqghat nhar il-Hamis, 5 ta' Jannar, 2017, fis-7.00pm fl-Annexe.  Nilqghu bil-qalb lil dawk kollha li jithajru jinghaqdu maghna.

IL-GIMGHA 
Fl-annexxe fis-7.15 p.m. se jkun hemm attivita tal-Milied ghar-Romol. Mistiedna jattendu.

Fl-oratorju fis-7.30 p.m. jibda l-kors ta’ thejjija ghaz-zwieg ghall-gharajjes; nghidu grazzi lill-koppji mexxejja ta’ dan il-kors.

IS-SIBT
Fil-Kon Katidral ta’ San Gwann fil-5.30 p.m. l-Arcisqof ser jiccelebra quddiesa u jkellem lill-koppji li zzewgu matul is-sena 2016.

IL-HADD
Niccelebraw is-solennita’ tal-Epifanija tal-Mulej.

NOTI :
Nifirhu lil Jeremy Zammit li nhar il-Milied inkorpora socju mas-Socjeta tad-Duttrina Nisranija – MUSEUM. Kull sejha minn Alla hija dejjem grazzja mhux biss ghall-familja izda anke ghall-parrocca.

Infakkru li minn ghada (it-Tnejn ) il-hin tal-quddies fil-parrocca matul il-gimgha filghodu se jibda jkun hekk; 6.00 a.m. 7.00 a.m. u 8.45 a.m. filghaxija 6.30 p.m.

F’dawn il-granet qed jitqassam il-magazine Flimkien; mieghu qed inqassmu fuljett dwar il-koppja Casolani kif ukoll messagg u informazzjoni dwar il-hinijiet tal-quddies fin-Naxxar.

Nhar il-Hamis 12 ta’ Jannar fl-Oratorju jibda it-tieni term tal-lezzjonijiet ta’ Line Dancing. Aktar informazzjoni tinkiseb mill-ufficcju parrokkjali.


Nitolbu ghar-ruh: Peter Galea, Nicolette Atanasio, Doris Zarb u Emmanuel Buhagiar: Aghtihom o Mulej ....

********

Image result for HAPPY NEW YEAR 2017

Image result for luke 2 16-21
1st JANUARY 2017
TODAY'S GOSPEL:
The shepherds went in haste to Bethlehem and found Mary and Joseph,
and the infant lying in the manger.
When they saw this,
they made known the message 
that had been told them about this child.
All who heard it were amazed
by what had been told them by the shepherds.
And Mary kept all these things,
reflecting on them in her heart.
Then the shepherds returned,
glorifying and praising God
for all they had heard and seen, 
just as it had been told to them.

When eight days were completed for his circumcision,
he was named Jesus, the name given him by the angel
before he was conceived in the womb.Related image


******
HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn

Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 7.00am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )

~~~~~~~~~~~~~~~
Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

************************
RITRATTI  - KONSAGRAZZJONI
SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
aghfas hawn

*******
Nifirhu u nawguraw lill-Arcipriet taghna
Dun David Gauci
li gie elevat fl-Ordni Sovran Militari u Ospedallier
ta' San Gwann ta' Gerusalemm, Rodi u Malta
bhala
Kappillan Magisterjali ad honorem


RITRATTI - FESTA TAR-RUZARJU
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti 
aghfas hawn


RITRATTI - VESTIZZJONI TAL-ABBATINI
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti 
aghfas hawnRITRATTI - L-QUDDIESA JUM IL-FESTA
8 ta' SETTEMBRU 2016
aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti RITRATTI - JUM IL-FESTA - PURCISSJONI
8 ta' SETTEMBRU 2016
aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
Photos by courtesy of Charles V. Farrugia
******

SILTIET MILL-PROGRAMM TAL-FESTA TA' MARIJA BAMBINA 
aghfas hawn
ikklikkja fuq l-istampa ta' hawn taht u tara izjed
 


******
PROGRAMM TAL-FESTA TA' MARIJA BAMBINA 
(aghfas hawn)

*******
RITRATTI - HRUG TAL-BAMBINA
28 ta' AWWISSU 2016
aghfas hawn
Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritrattiRITRATTI - NOVENA u MONS. ARCISQOF
29 ta' AWWISSU 2016
aghfas hawn
Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti******


RITRATTI 2016

PHOTOS 2016

RITRATTI TAT-TBERIK TAL-BIBIEN GODDA TAL-BRONZ
TAS-SANTWARJU TA' GESU' HNIENA DIVINA
17 ta' Lulju 2016
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
click on the photo hereunder and view more photos


the above photos by kind courtesy of 
Ms Katerina Vella Ryabkova

*******

RITRATTI TAL-FESTA TAL-QALB TA' GESU'
IL-HADD 5 ta' GUNJU 2016
aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
RITRATTI TAL-FESTA TA' CORPUS
IL-HADD, 29 ta' MEJJU 2016
aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

RITRATTI TA' L-EWWEL TQARBINA
IL-HADD, 22 MEJJU 2016
aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


******
aghfas fuq ir-ritratt biex tara izjed ritratti
(click on photo to see more photos)

RITRATTI HAMIS IX-XIRKA - 24 MARZU 2016 - aghfas hawn
PHOTOS MAUNDY THURSDAY - 24 MARCH 2016 - click here
aghfas fuq ir-ritratt biex tara izjed ritratti
(click on photo to see more photos)

aghfas fuq ir-ritratt biex tara izjed ritratti
(click on photo to see more photos)

aghfas fuq ir-ritratt biex tara izjed ritratti
(click on photo to see more photos)

All Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

**********
IL-GUBLEW TAL-HNIENA
ikklikkja fuq l-istampa biex tkabbar
ikklikkja fuq l-istampa biex tkabbar
 
Din hija t-Talba tal-Papa Frangisku ghall-Gublew tal-Hniena.  Inheggukom taghmlu ‘print-out’ ta’ din it-Talba u tghiduha spiss mal-familja kollha tul din is-Sena tal-Gublew tal-Hniena.

************


**********

RITRATTI 2015
aghfas hawn*************************** 
All updates Posted by Charles V. Farrugia
Photos by courtesy of Charles V. Farrugia

L-AĦĦAR POSTS