AVVIZI - 1 ta' JANNAR 2017 -


PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 01/01/2016
AVVIZI

IL-HADD - 1 ta’ Jannar 2017
Solennita tal-Maternita’ ta’ Marija u Jum il-Paci.
L-ewwel quddiesa filghodu tkun fis-7.00 a.m.

IL-HAMIS
il-Grupp tal-Meditazzjoni Nisranija ser jerga' jibda l-laqghat nhar il-Hamis, 5 ta' Jannar, 2017, fis-7.00pm fl-Annexe.  Nilqghu bil-qalb lil dawk kollha li jithajru jinghaqdu maghna.

IL-GIMGHA 
Fl-annexxe fis-7.15 p.m. se jkun hemm attivita tal-Milied ghar-Romol. Mistiedna jattendu.

Fl-oratorju fis-7.30 p.m. jibda l-kors ta’ thejjija ghaz-zwieg ghall-gharajjes; nghidu grazzi lill-koppji mexxejja ta’ dan il-kors.

IS-SIBT
Fil-Kon Katidral ta’ San Gwann fil-5.30 p.m. l-Arcisqof ser jiccelebra quddiesa u jkellem lill-koppji li zzewgu matul is-sena 2016.

IL-HADD
Niccelebraw is-solennita’ tal-Epifanija tal-Mulej.

NOTI :
Nifirhu lil Jeremy Zammit li nhar il-Milied inkorpora socju mas-Socjeta tad-Duttrina Nisranija – MUSEUM. Kull sejha minn Alla hija dejjem grazzja mhux biss ghall-familja izda anke ghall-parrocca.

Infakkru li minn ghada (it-Tnejn ) il-hin tal-quddies fil-parrocca matul il-gimgha filghodu se jibda jkun hekk; 6.00 a.m. 7.00 a.m. u 8.45 a.m. filghaxija 6.30 p.m.

F’dawn il-granet qed jitqassam il-magazine Flimkien; mieghu qed inqassmu fuljett dwar il-koppja Casolani kif ukoll messagg u informazzjoni dwar il-hinijiet tal-quddies fin-Naxxar.

Nhar il-Hamis 12 ta’ Jannar fl-Oratorju jibda it-tieni term tal-lezzjonijiet ta’ Line Dancing. Aktar informazzjoni tinkiseb mill-ufficcju parrokkjali.


Nitolbu ghar-ruh: Peter Galea, Nicolette Atanasio, Doris Zarb u Emmanuel Buhagiar: Aghtihom o Mulej ....

L-AĦĦAR POSTS