MERHBA --- ~~~~ --- WELCOME


L-ahhar Updates / Latest New Updates :- 
 
IT-TIELET HADD TAL-AVVENT
Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju
Is 61, 1

Hallelujah. R/. Hallelujah
L-Ispirtu ta’ Sidi l-Mulej fuqi,
għax il-Mulej ikkonsagrani,
biex inwassal il-bxara t-tajba lill-fqajrin.
R/. Hallelujah

Evanġelju
Inti huwa dak li għandu jiġi, jew se nistennew lil ħaddieħor?
Mt 11, 2-11

Qari mill-Evanġelju skond San Mattew

F’dak iż-żmien, Ġwanni, li kien fil-ħabs, sama’ bl-għemejjel tal-Messija, u bagħat għandu tnejn mid-dixxipli tiegħu u qallu: “Inti huwa dak li għandu jiġi, jew nistennew lil ħaddieħor?”.

Ġesù wieġeb u qalilhom: “Morru agħtu lil Ġwanni l-aħbar ta’ dak li qegħdin tisimgħu u taraw: l-għomja jaraw, iz-zopop jimxu, il-lebbrużi jfiqu, it-torox jisimgħu, il-mejtin iqumu, l-Evanġelju jixxandar lill-foqra. Hieni hu min ma jitfixkilx minħabba fija”. Meta dawk telqu, Ġesù qabad ikellem lin-nies fuq Ġwanni: “Xi ħriġtu taraw fid-deżert? Qasba tixxejjer mar-riħ? Xi ħriġtu taraw? Raġel liebes fin? Dawk li jilbsu fin fil-palazzi tas-slaten issibhom. Mela xi ħriġtu taraw? Profeta? Iva, ngħidilkom, anzi xi ħaġa iżjed minn profeta. Dan hu li fuqu hemm miktub: “Ara, jiena nibgħat qablek il-ħabbâr tiegħi biex iħejji triqtek quddiemek”. Tassew, ngħidilkom, li fost ulied in-nisa ħadd ma qam akbar minn Ġwanni l-Battista. U b’danakollu l-iżgħar wieħed fis-Saltna tas-Smewwiet hu akbar minnu”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu


PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 11/12/2016
AVVIZI

IT-TLIETA
Fl-Oratorju fis-2.30 p.m. se jkollna afternoon tea u tombola. Biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Niccelebraw il-Festa ta’ Sta Lucija
Filghodu jkun hemm zewg quddisiet -  6.45 a.m. u 8.00 a.m.
Filghaxija fil-5.30 p.m. Ruzarju, Benedizzjoni Sagramentali u Quddiesa kantata bl-omelija.

L-ERBGHA 
Fil-Knisja Arcipretali fis-7.30 p.m. il-kor Jubilate Deo  jtella l-kuncert annwali tieghu fl-okkazzjoni tal-festi tal-Milied. Aktar informazzjoni anke dwar biljetti ghal dan il-kuncert jinkisbu mill-website tal-istess kor. Kulhadd huwa mistieden.

Il-quddiesa ta’ filghaxija issir fil-Kappella ta’ Loyola House.

IL-HAMIS 
Tibda in-Novena tal-Milied;
Il-quddiesa ta’ filghaxija tkun animata minn ghaqdiet differenti u ssir riflessjoni qasira wara l-vangelu.

Dawk li inkitbu biex jigu l-Ikla tal-ahhar tas-sena ghandhom imorru l-annexxe bejn il-Hamis u s-Sibt li gej mill-5.00 p.m. sas-7.00 p.m. biex ihallsu.

IL-GIMGHA 
Tkompli n-Novena tal-Milied

IS-SIBT
Tkompli n-Novena tal-Milied

NOTI :
Infakkru li quddiem il-presbiterju hawn envelops sabiex fih naghtu offerta ta’ flus b’risq familji fil-bzonn fil-parrocca taghna.

Nitolbu ghar-ruh: Joseph Buhagiar; Aghtih o Mulej ......

********

Image result for 3rd sunday of advent 2016
THIRD SUNDAY OF ADVENT -  11th DECEMBER 2016
TODAY'S GOSPEL:
When John the Baptist heard in prison of the works of the Christ, 
he sent his disciples to Jesus with this question, 
“Are you the one who is to come,
or should we look for another?”
Jesus said to them in reply, 
“Go and tell John what you hear and see: 
the blind regain their sight, 
the lame walk,
lepers are cleansed, 
the deaf hear,
the dead are raised,
and the poor have the good news proclaimed to them.
And blessed is the one who takes no offense at me.”

As they were going off,
Jesus began to speak to the crowds about John, 
“What did you go out to the desert to see?
A reed swayed by the wind?
Then what did you go out to see?
Someone dressed in fine clothing?
Those who wear fine clothing are in royal palaces.
Then why did you go out? To see a prophet?
Yes, I tell you, and more than a prophet.
This is the one about whom it is written:
Behold, I am sending my messenger ahead of you;
he will prepare your way before you.

Amen, I say to you,
among those born of women 
there has been none greater than John the Baptist; 
yet the least in the kingdom of heaven is greater than he.”


Image result for mary and joseph
NOVENA TAL-MILIED
6pm Rużarju u 
Kant tal-Innu Jinstema’ fl-Għoli tas-Smewwiet
Esposizzjoni, Kurunella tal-Bambin u Benedizzjoni
6.30pm Quddiesa bl-Omelija

Ħamis 15 ta’ Diċembru
Ċelebrant Kan. Stefan Galea. 
Mistiedna l-Azzjoni Kattolika u Devoti tal-Ħniena Divina

Ġimgħa 16 ta’ Diċembru
Ċelebrant Arċipriet Dun David Gauci. 
Mistiedna l-Legion of Mary u Caritas Anzjani

Sibt 17 ta’ Diċembru
Ċelebrant Fr. Gerald Micallef. 
Mistiedna l-Każini tal-Baned, Politiċi, Sportivi u Għaqdiet Ċivili

Ħadd 18 ta’ Diċembru
9.30am Ċelebrant Arċipriet Dun David Gauci. 
Mistiedna l-MUSEUM għat-Tfal
6.30pm Ċelebrant Fr. Ray Żammit. 
Mistiedna l-Kummissjoni Familja

Tnejn 19 ta’ Diċembru
Ċelebrant Patri Charles Delia SJ. 
Mistiedna s-Sorijiet u Lajċi Dumnikani, Terzjarji Karmelitani u 
Abbatini

Tlieta 20 ta’ Diċembru
Ċelebrant Fr Gerald Micallef. 
Mistiedna l-Kummissjoni Djakonija u Scouts

Erbgħa 21 ta’ Diċembru
Ċelebrant Fr Ray Toledo. 
Mistiedna l-Holy Trinity Prayer Group u Special Needs Group

Ħamis 22 ta’ Diċembru  
Ċelebrant Kan. Stefan Galea. 
Mistiedna l-Voluntiera Tindif u Armar tal-Knisja u Fund Raising Group

Ġimgħa 23 ta’ Diċembru
Ċelebrant Kan. Michael Agius. 
Mistiedna l-Ministri Straordinarji tat-Tqarbin u l-Adoloxxenti

(All above posted by Charles V. Farrugia WebMaster)
*****************

******
HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn

Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 6.45am, 7.45am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )

~~~~~~~~~~~~~~~
Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. & Fax: 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

************************
RITRATTI  - KONSAGRAZZJONI
SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
aghfas hawn

*******
Nifirhu u nawguraw lill-Arcipriet taghna
Dun David Gauci
li gie elevat fl-Ordni Sovran Militari u Ospedallier
ta' San Gwann ta' Gerusalemm, Rodi u Malta
bhala
Kappillan Magisterjali ad honorem


RITRATTI - FESTA TAR-RUZARJU
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti 
aghfas hawn


RITRATTI - VESTIZZJONI TAL-ABBATINI
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti 
aghfas hawnRITRATTI - L-QUDDIESA JUM IL-FESTA
8 ta' SETTEMBRU 2016
aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti RITRATTI - JUM IL-FESTA - PURCISSJONI
8 ta' SETTEMBRU 2016
aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
Photos by courtesy of Charles V. Farrugia
******

SILTIET MILL-PROGRAMM TAL-FESTA TA' MARIJA BAMBINA 
aghfas hawn
ikklikkja fuq l-istampa ta' hawn taht u tara izjed
 


******
PROGRAMM TAL-FESTA TA' MARIJA BAMBINA 
(aghfas hawn)

*******
RITRATTI - HRUG TAL-BAMBINA
28 ta' AWWISSU 2016
aghfas hawn
Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritrattiRITRATTI - NOVENA u MONS. ARCISQOF
29 ta' AWWISSU 2016
aghfas hawn
Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti******


RITRATTI 2016

PHOTOS 2016

RITRATTI TAT-TBERIK TAL-BIBIEN GODDA TAL-BRONZ
TAS-SANTWARJU TA' GESU' HNIENA DIVINA
17 ta' Lulju 2016
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
click on the photo hereunder and view more photos


the above photos by kind courtesy of 
Ms Katerina Vella Ryabkova

*******

RITRATTI TAL-FESTA TAL-QALB TA' GESU'
IL-HADD 5 ta' GUNJU 2016
aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
RITRATTI TAL-FESTA TA' CORPUS
IL-HADD, 29 ta' MEJJU 2016
aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

RITRATTI TA' L-EWWEL TQARBINA
IL-HADD, 22 MEJJU 2016
aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


******
aghfas fuq ir-ritratt biex tara izjed ritratti
(click on photo to see more photos)

RITRATTI HAMIS IX-XIRKA - 24 MARZU 2016 - aghfas hawn
PHOTOS MAUNDY THURSDAY - 24 MARCH 2016 - click here
aghfas fuq ir-ritratt biex tara izjed ritratti
(click on photo to see more photos)

aghfas fuq ir-ritratt biex tara izjed ritratti
(click on photo to see more photos)

aghfas fuq ir-ritratt biex tara izjed ritratti
(click on photo to see more photos)

All Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

**********
IL-GUBLEW TAL-HNIENA
ikklikkja fuq l-istampa biex tkabbar
ikklikkja fuq l-istampa biex tkabbar
 
Din hija t-Talba tal-Papa Frangisku ghall-Gublew tal-Hniena.  Inheggukom taghmlu ‘print-out’ ta’ din it-Talba u tghiduha spiss mal-familja kollha tul din is-Sena tal-Gublew tal-Hniena.

************


**********

RITRATTI 2015
aghfas hawn*************************** 
All updates Posted by Charles V. Farrugia
Photos by courtesy of Charles V. Farrugia

L-AĦĦAR POSTS