AVVIZI - 11 ta' DICEMBRU 2016 - IT-TIELET HADD TAL-AVVENT

IT-TIELET HADD TAL-AVVENT
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 11/12/2016
AVVIZI

IT-TLIETA
Fl-Oratorju fis-2.30 p.m. se jkollna afternoon tea u tombola. Biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Niccelebraw il-Festa ta’ Sta Lucija
Filghodu jkun hemm zewg quddisiet -  6.45 a.m. u 8.00 a.m.
Filghaxija fil-5.30 p.m. Ruzarju, Benedizzjoni Sagramentali u Quddiesa kantata bl-omelija.

L-ERBGHA 
Fil-Knisja Arcipretali fis-7.30 p.m. il-kor Jubilate Deo  jtella l-kuncert annwali tieghu fl-okkazzjoni tal-festi tal-Milied. Aktar informazzjoni anke dwar biljetti ghal dan il-kuncert jinkisbu mill-website tal-istess kor. Kulhadd huwa mistieden.

Il-quddiesa ta’ filghaxija issir fil-Kappella ta’ Loyola House.

IL-HAMIS 
Tibda in-Novena tal-Milied;
Il-quddiesa ta’ filghaxija tkun animata minn ghaqdiet differenti u ssir riflessjoni qasira wara l-vangelu.

Dawk li inkitbu biex jigu l-Ikla tal-ahhar tas-sena ghandhom imorru l-annexxe bejn il-Hamis u s-Sibt li gej mill-5.00 p.m. sas-7.00 p.m. biex ihallsu.

IL-GIMGHA 
Tkompli n-Novena tal-Milied

IS-SIBT
Tkompli n-Novena tal-Milied

NOTI :
Infakkru li quddiem il-presbiterju hawn envelops sabiex fih naghtu offerta ta’ flus b’risq familji fil-bzonn fil-parrocca taghna.

Nitolbu ghar-ruh: Joseph Buhagiar; Aghtih o Mulej ......

L-AĦĦAR POSTS