MERHBA ~~ - ~~ WELCOME

L-ahhar Updates / Latest New Updates :- 


   
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 13/03/2016
Il-HAMES HADD TAR-RANDAN
AVVIZI

IL-HADD
F’dan il-week end fuq iz-zuntier se jkollna l-Figolli ghall-bejgh; bix-xiri taghkom tkun qed tghinu lill-parrocca taghna.

IT-TNEJN
Fil-knisja parrokkjali fil-quddiesa tas-6.30 p.m. isir l-ahhar Kors ta’ Ezercizzi ghal kulhadd; il-predikatur se jkun Patri Aurelio Mule Stagno Sdb.

IL-HAMIS
Lejliet id-Duluri; filghaxija jkollna l-qrar min diversi sacerdoti; fis-5.45 p.m. ikun hawn celebrazzjoni penitenzjali komunitarja.

Fl-Oratorju fis-7.00 p.m. il-MUSEUM tas-subien ser jorganizzaw Velja ta’ talb u riflessjonijiet marbutin mas-sena tal-hniena; ikun hemm ukoll konfessur ghall-qrar; kulhadd huwa mistieden.

IL-GIMGHA
Festa ta’ Marija Addolorata taht is-Salib;

Il-hin tal-quddies filghodu jkun bhas-soltu;
Filghaxija l-programm ikompli hekk;
fil-5.00 p.m. quddiesa bil-kant u bl-omelija;
fis-6.00 p.m. tohrog il-purcissjoni; mat-tmiem tal-purcissjoni tinghata l-benedizzjoni sagramentali fil-pjazza.
Wara, i.e. ghal habta tas-7.30 p.m. tibda quddiesa ohra fil-knisja.

IL-HADD
Hadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej;
Il-hin tal-quddies filghodu jkun hekk; 6.00 a.m. 7.00 a.m. 8.00 a.m.
Fid-9.15 a.m. ningabru lkoll hdejn il-knisja ta’ Sta Lucija fejn isir it-tberik tal-palm u taz-zebbug u nimxu procesjonalment sal-knisja fejn titkompla quddiesa kantata. 

NOTI
Matul din il-gimgha is-sacerdoti taghna jkomplu bil Family Visits fiz-zona ta’ Birguma u San Pawl tat-Targa. Xieraq li possibilment il-membri tal-familja jkunu prezenti.

Il-gbir kollu li jsir fil-week end li gej ikun b’risq il-festi tal-Gimgha l-Kbira u l-Irxoxt.

Irridu nghidu grazzi lill-helpers li hadmu tant figolli, izda irridu nirringrazzjaw ukoll lil dawk li tawna tant ingredjenti.

Nhar it-Tlieta 22 ta’ Marzu fil-knisja parrokkjali fis-7.30 p.m. il-kor Iubilate Deo se jesegwixxi l-Via Crucis ta’ Franz Liszt; se jintwera wkol slide show dwar il-passjoni ta’ Gesu’; kulhadd huwa mistieden.

Il-Via Crucis Nazzjonali mmexxija mill-Arcisqof se ssir nhar l-Erbgha 23 ta’ Marzu fis-7.30 p.m. fic-centru ta’ San Blas Haz Zebbug; dawk li jixtiequ jmorru ghandhom jinkitbu fis-sagristija.

Infakkrukom fil-knisja ta’ San Pawl tat-Targa mit-Tnejn sal-Gimgha qed ikun hemm quddiesa fil-5.30 p.m, u s-Sibt fis-6.00pm.

Nitolbu ghar-ruh: Joseph Pirotta; Aghtih o Mulej ....

**************

IR-RANDAN IMQADDES 

14-17 ta’ Marzu - 6.30pm EŻERĊIZZI GĦAL KULĦADD
Patri Aurelio Mulé Stagno SDB


FESTA TAD-DULURI
IL-ĠIMGĦA 18 TA’ MARZU


Quddies Filgħodu: 6, 6.45, 7.45, 8.45, 9.30 (Skola)
5pm Quddiesa bl-Omelija mill-W. Rev. Arċipriet Dun David Gauci
6pm Purċissjoni bil-Vara tad-Duluri
Fid-dħul tingħata l-Benedizzjoni fuq iz-zuntier.

7.30pm Quddiesa bl-Omelija minn Patri Aurelio Mulè Stagno SDB

Servizz Kontinwu ta’ Qrar:
Il-Hamis mil 5.00pm - 8.00pm

Il-Gimgha: mill- 5.45am - 11.30am u 
mill- 4.15pm - 8.00pm

*******

Ittra Pastorali ghar-Randan
'Kristu medicina ghall-mard taghna' - aghfas hawn
******

HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn

Fil-Knisja Parrokkjali

Kuljum: 6.00am, 6.45am, 7.45am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
~~~~~~~~~~~~~~~
Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. & Fax: 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

************************
IL-GUBLEW TAL-HNIENA
ikklikkja fuq l-istampa biex tkabbar
ikklikkja fuq l-istampa biex tkabbar
 
Din hija t-Talba tal-Papa Frangisku ghall-Gublew tal-Hniena.  Inheggukom taghmlu ‘print-out’ ta’ din it-Talba u tghiduha spiss mal-familja kollha tul din is-Sena tal-Gublew tal-Hniena.

************
Ikklikkja fuq l-istampa u tara min NIEQA


min NIEQA MARZU 2016 - aghfas hawn

**********

RITRATTI 2015
aghfas hawn*************************** 
All updates Posted by Charles V. Farrugia
Photos by courtesy of Charles V. Farrugia

L-AĦĦAR POSTS