MERHBA ~~~ - - - ~~~ WELCOME

L-ahhar Updates / Latest New Updates :- 
 
PARROCCA NAXXAR                                                
AVVIZI

IL-GIMGHA - 2 ta' SETTEMBRU 
Ghall-quddiesa tan-novena qed insejhu lir-residenti li joqghodu fiz-Zoni Parrokkjali tan-Naxxar, San Pawl tat-Targa u Birguma,  inkluz il-Maghtab u l-parti tal-Iklin li taghmel man-Naxxar.

IS-SIBT
Fis-6.30 p.m. tibda l-ewwel Quddiesa Solenni mis-sacerdot novell tal-parrocca taghna Dun James Saydon. Mistiedna lkoll ninghaqdu mieghu u nitolbu ghalih.
IL-HADD - 4 ta' SETTEMBRU
Illum nibdew it-tliet ijiem ta’ Tridu tal-Bambina;
fis-6.30 p.m. quddiesa kantata; wara l-vangelu issir l-omelija tat-tridu mill-Kan Antoine Borg.

IT- TNEJN
Ghall-quddiesa ta’ filghaxija qed nistiednu lil dawk il-koppji li qed ifakkru anniversarju specjali miz-zwieg taghhom. Tinghata tifkira tal-okkazzjoni lil koppji prezenti.

IT-TLIETA
Fil-quddiesa ta’ filghaxija isir talb ghall-aktar vokazzjonijiet sacerdotali u ghal hajja religjuza.

L-ERBGHA 
Lejliet il-festa;
Fid-8.45 a.m. quddiesa kantata tad-Te Deum;
Fil-5.00 p.m. quddiesa bl-omelija u
fis-6.30 p.m. tohrog it-translazzjoni mill-knisja ta’ Sta Lucija lejn il-parrocca; Kant tal-ghasar u celebrazzjoni ewkaristika;
fit-7.45 p.m. tibda quddiesa ohra.

IL-HAMIS 
8 ta’ Settembru – Jum il-Festa;
Solennita tat-Twelid tal-Vergni Mqaddsa Marija.
Il-hin tal-quddies filghodu jkun hekk; 6.00, 7.00, 8.00.
Fid-9.30 a.m. quddiesa kantata solenni bil-panigierku; fl-ahhar tal-quddiesa jitkanta it-Te Deum u jsir il-bews tar-relikwija.

Filghaxija l-programm ikompli hekk;
Fil-5.00 p.m. quddiesa bil-kant u bl-omelija
Fis-6.00 p.m. kant tal-Ghasar u
fis-7.00 p.m. tohrog il-purcissjoni bl-istatwa tal-Bambina.
Mad-dhul i.e. fl-10.30 p.m. tinghata l-benedizzjoni sagramentali.

IL-GIMGHA 
Ma jkunx hawn quddiesa tas-6.00 a.m:. l-ewwel wahda tkun fis-6.45 a.m.

IS-SIBT
Nhar is-Sibt 10 ta’ Settembru ser norganizzaw ikla tal-festa; biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

NOTI :
Aktar dettalji dwar il-programm tal-festa issibuhom fuq il-web site tal-parrocca, fil-programm li qassamna fil-familji kif ukoll fin-notice boards. Dawk li ghadhom ma tawx l-envelop bl-offerta taghom jistghu ihalluh fis-sagrestija.

Infakkru li ghandna ghall-bejgh diversi oggetti relatati mal-bambina fosthom mugs, posters, magnets, key chains u santi bid-domni. Bix-xiri taghkom tkunu qed tghinu lill-parrocca taghna. 

Nhar l-Erbgha 14 ta’ Settembru fil-Katidral tal-Imdina ser jitfakkar Jum l-Anzjani; Il-grupp tal-parrocca taghna ser jorganizza trasport ghal din l-attivita. Min hu interessat ghandu jinkiteb fis-sagrestija.


Il-pulizija tappella lir-residenti li joqghodu fit-toroq li minnhom jghaddu l-baned sabiex jikkkoperaw mas-sinjali tat-traffiku specjalment fejn hemm dawk ta’ No Parking.
******

MESSAGG TAL-ARCIPRIET GHAL-FESTA
ikklikkja fuq l-istampa biex tkabbar 

SILTIET MILL-PROGRAMM TAL-FESTA TA' MARIJA BAMBINA 
aghfas hawn
ikklikkja fuq l-istampa ta' hawn taht u tara izjed
 
******
PROGRAMM TAL-FESTA TA' MARIJA BAMBINA 
(aghfas hawn)

*******
RITRATTI - HRUG TAL-BAMBINA
28 ta' AWWISSU 2016
aghfas hawn
Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritrattiRITRATTI - NOVENA u MONS. ARCISQOF
29 ta' AWWISSU 2016
aghfas hawn
Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti******
Image result for 23rd sunday in ordinary time year c


Today's Gospel :
Great crowds were traveling with Jesus,
and he turned and addressed them,
“If anyone comes to me without hating his father and mother,
wife and children, brothers and sisters,
and even his own life,
he cannot be my disciple.
Whoever does not carry his own cross and come after me
cannot be my disciple.
Which of you wishing to construct a tower
does not first sit down and calculate the cost
to see if there is enough for its completion? 
Otherwise, after laying the foundation
and finding himself unable to finish the work
the onlookers should laugh at him and say,
‘This one began to build but did not have the resources to finish.’
Or what king marching into battle would not first sit down
and decide whether with ten thousand troops
he can successfully oppose another king
advancing upon him with twenty thousand troops? 
But if not, while he is still far away,
he will send a delegation to ask for peace terms. 
In the same way,
anyone of you who does not renounce all his possessions
cannot be my disciple.”
********
Disa' (9) Sibtijiet bi thejjija ghall-festa tat-
TWELID TAL-VERGNI MQADDSA MARIJA
BAROQUE ART IN NAXXAR
9, 16, 23, 30 ta' Lulju - 
6, 13, 20, 27 ta' Awwissu u 
3 ta' Settembru*
Il-Programm ikun hekk:-
6pm Kurunella lil Maria Bambina ta’ Monsinjur Ludovik Mifsud Tommasi
6.15pm Salve Regina, Antifona u Ċelebrazzjoni Ewkaristika
6.30pm Quddiesa Votiva tal-Madonna

* il-programm ikun tan-Novena

******HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn

Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 6.45am, 7.45am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
~~~~~~~~~~~~~~~
Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. & Fax: 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

************************

~~~~


RITRATTI 2016

PHOTOS 2016

RITRATTI TAT-TBERIK TAL-BIBIEN GODDA TAL-BRONZ
TAS-SANTWARJU TA' GESU' HNIENA DIVINA
17 ta' Lulju 2016
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
click on the photo hereunder and view more photos


the above photos by kind courtesy of 
Ms Katerina Vella Ryabkova

*******

RITRATTI TAL-FESTA TAL-QALB TA' GESU'
IL-HADD 5 ta' GUNJU 2016
aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
RITRATTI TAL-FESTA TA' CORPUS
IL-HADD, 29 ta' MEJJU 2016
aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

RITRATTI TA' L-EWWEL TQARBINA
IL-HADD, 22 MEJJU 2016
aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


******
aghfas fuq ir-ritratt biex tara izjed ritratti
(click on photo to see more photos)

RITRATTI HAMIS IX-XIRKA - 24 MARZU 2016 - aghfas hawn
PHOTOS MAUNDY THURSDAY - 24 MARCH 2016 - click here
aghfas fuq ir-ritratt biex tara izjed ritratti
(click on photo to see more photos)

aghfas fuq ir-ritratt biex tara izjed ritratti
(click on photo to see more photos)

aghfas fuq ir-ritratt biex tara izjed ritratti
(click on photo to see more photos)

All Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

**********
IL-GUBLEW TAL-HNIENA
ikklikkja fuq l-istampa biex tkabbar
ikklikkja fuq l-istampa biex tkabbar
 
Din hija t-Talba tal-Papa Frangisku ghall-Gublew tal-Hniena.  Inheggukom taghmlu ‘print-out’ ta’ din it-Talba u tghiduha spiss mal-familja kollha tul din is-Sena tal-Gublew tal-Hniena.

************


**********

RITRATTI 2015
aghfas hawn*************************** 
All updates Posted by Charles V. Farrugia
Photos by courtesy of Charles V. Farrugia

L-AĦĦAR POSTS