MERHBA ~~~ ~~~ WELCOME

L-ahhar Updates / Latest New Updates :- 
Image result for 22nd sunday in ordinary time year c 
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 28/08/2016
AVVIZI

IL-HADD
28 ta Awwissu;
Hrug tal-Istatwa min-nicca taghha.

Fid-9.30 a.m. quddiesa ghat-tfal kollha li jattendu fic-centri tad-duttrina taghna inkluz dawk fiz-zoni; wara jkollhom attivita socjali fl-Oratorju li tinkludi loghob, ikel u rigali.

Fis-6.30 p.m. quddiesa kantata; wara l-vangelu l-Arcipriet iwassal messagg dwar il-festa li nkunu ser niccelebraw; wara t-tqarbin l-istatwa titwassal sa fuq iz-zuntier u issir celebrazzjoni Marjana. Imheggin niehdu sehem.

Aktar dettalji dwar il-programm tal-festa issibuhom fuq il-web site tal-parrocca, www.bambinanaxxar.org.

IT- TNEJN
Tibda n-Novena tal-Bambina.
Fis-6.30 p.m. Koncelebrazzjoni Solenni mmexxija mill-E.T. Mons Charles JScicluna, Arcisqof ta’ Malta, fil-presenza tal-komunita’ parrokkjali inkluz il-membri fil-Kunsill Lokali u l-ghaqdiet socjali kollha fin-Naxxar.

IT-TLIETA
Fl-10.00 a.m. ikollna quddiesa ghall-morda u l-anzjani; wara nkomplu b’riceviment fuq iz-zuntier.

Fil-5.00 p.m. issir il-presentazzjoni tat-trabi u tfal zghar lill-Bambina.

Fis-6.30 p.m. quddiesa bis-sehem tal-Kunsill Parrokkjali u l-ghaqdiet religjuzi kollha.

L-ERBGHA
Il-mistiedna huma l-membri fil-kumitat festi esterni, iz-zewg kumitati tas-Socjetajiet Filarmonici kif ukoll taz-zewg ghaqdiet piroteknici.

IL-HAMIS 
In-novena tkompli bis-sehem ta’ dawk li jqassmu l-Flimkien, il-grupp  tal-fund raising kif ukoll dawk li jghinu fl-armar u t-tindif tal-knisja.

IL-GIMGHA 
Ghall-quddiesa tan-novena qed insejhu lir-residenti li joqghodu fiz-Zoni Parrokkjali tan-Naxxar, San Pawl tat-Targa u Birguma,  inkluz il-Maghtab u l-parti tal-Iklin li taghmel man-Naxxar.

IS-SIBT
Fis-6.30 p.m. tibda l-ewwel Quddiesa Solenni mis-sacerdot novell tal-parrocca taghna Dun James Saydon. Mistiedna lkoll ninghaqdu mieghu u nitolbu ghalih.

NOTI :
Aktar dettalji dwar il-programm tal-festa issibuhom fuq il-web site tal-parrocca, fil-programm li qassamna fil-familji kif ukoll fin-notice boards. Dawk li ghadhom ma tawx l-envelope bl-offerta taghom jistghu ihalluh fis-sagrestija.

Matul dawn il-granet tal-festa ghandna ghall-bejgh diversi oggetti relatati mal-bambina fosthom mugs, posters, magnets, key chains u santi bid-domni. Bix-xiri taghkom tkunu qed tghinu lill-parrocca taghna.

L-abbati James David Gauci mill-parrocca taghna bhalissa qed jaghti servizz liturgiku fil-Bazilika ta’ San Pietru fil-Vatikan. Nappellaw lill-genituri sabiex iheggu lill-uliedhom subien jidhlu fil-grupp tal-abbatini fil-parrocca taghna billi javvicinaw lil xi hadd mis-sacerdoti taghna.

Nitolbu ghar-ruh; Guzeppi Fenech. Aghtih o Mulej .....

Today's Gospel :

On a sabbath Jesus went to dine
at the home of one of the leading Pharisees,
and the people there were observing him carefully.

He told a parable to those who had been invited,
noticing how they were choosing the places of honor at the table.
“When you are invited by someone to a wedding banquet,
do not recline at table in the place of honor. 
A more distinguished guest than you may have been invited by him,
and the host who invited both of you may approach you and say,
‘Give your place to this man,’
and then you would proceed with embarrassment
to take the lowest place. 
Rather, when you are invited,
go and take the lowest place
so that when the host comes to you he may say,
‘My friend, move up to a higher position.’
Then you will enjoy the esteem of your companions at the table. 
For every one who exalts himself will be humbled,
but the one who humbles himself will be exalted.” 
Then he said to the host who invited him,
“When you hold a lunch or a dinner,
do not invite your friends or your brothers
or your relatives or your wealthy neighbors,
in case they may invite you back and you have repayment.
Rather, when you hold a banquet,
invite the poor, the crippled, the lame, the blind;
blessed indeed will you be because of their inability to repay you.
For you will be repaid at the resurrection of the righteous.”

********
Disa' (9) Sibtijiet bi thejjija ghall-festa tat-
TWELID TAL-VERGNI MQADDSA MARIJA
BAROQUE ART IN NAXXAR
9, 16, 23, 30 ta' Lulju - 
6, 13, 20, 27 ta' Awwissu u 
3 ta' Settembru*
Il-Programm ikun hekk:-
6pm Kurunella lil Maria Bambina ta’ Monsinjur Ludovik Mifsud Tommasi
6.15pm Salve Regina, Antifona u Ċelebrazzjoni Ewkaristika
6.30pm Quddiesa Votiva tal-Madonna

* il-programm ikun tan-Novena

******
Many Thanks Carmen & Joe

****

Ikklikkja fuq l-istampa u tara min NIEQA
 
min NIEQA AWWISSU 2016 - aghfas hawn

*********HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn

Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 6.45am, 7.45am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
~~~~~~~~~~~~~~~
Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. & Fax: 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

************************

~~~~


RITRATTI 2016

PHOTOS 2016

RITRATTI TAT-TBERIK TAL-BIBIEN GODDA TAL-BRONZ
TAS-SANTWARJU TA' GESU' HNIENA DIVINA
17 ta' Lulju 2016
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
click on the photo hereunder and view more photos


the above photos by kind courtesy of 
Ms Katerina Vella Ryabkova

*******

RITRATTI TAL-FESTA TAL-QALB TA' GESU'
IL-HADD 5 ta' GUNJU 2016
aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
RITRATTI TAL-FESTA TA' CORPUS
IL-HADD, 29 ta' MEJJU 2016
aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

RITRATTI TA' L-EWWEL TQARBINA
IL-HADD, 22 MEJJU 2016
aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


******
aghfas fuq ir-ritratt biex tara izjed ritratti
(click on photo to see more photos)

RITRATTI HAMIS IX-XIRKA - 24 MARZU 2016 - aghfas hawn
PHOTOS MAUNDY THURSDAY - 24 MARCH 2016 - click here
aghfas fuq ir-ritratt biex tara izjed ritratti
(click on photo to see more photos)

aghfas fuq ir-ritratt biex tara izjed ritratti
(click on photo to see more photos)

aghfas fuq ir-ritratt biex tara izjed ritratti
(click on photo to see more photos)

All Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

**********
IL-GUBLEW TAL-HNIENA
ikklikkja fuq l-istampa biex tkabbar
ikklikkja fuq l-istampa biex tkabbar
 
Din hija t-Talba tal-Papa Frangisku ghall-Gublew tal-Hniena.  Inheggukom taghmlu ‘print-out’ ta’ din it-Talba u tghiduha spiss mal-familja kollha tul din is-Sena tal-Gublew tal-Hniena.

************


**********

RITRATTI 2015
aghfas hawn*************************** 
All updates Posted by Charles V. Farrugia
Photos by courtesy of Charles V. Farrugia

L-AĦĦAR POSTS