MERHBA / WELCOME

L-ahhar Updates / Latest Updates :-

SOLENNITA' ta' PENTEKOSTE - GHID IL-HAMSIN
Gesu' jghidilhom
"Kif il-Missier baghat lili, hekk Jien nibghat lilkom.
Hudu l-Ispirtu s-Santu"

Avviżi tal-Parroċċa - aghfas hawn
Sekwenza

Spirtu s-Santu, ejja fina,
ragg ta’ dawl qaddis aghtina,
xerrdu f’ruhna mis-smewwiet.

O Missier il-foqra tieghek,
inti ggib id-doni mieghek,
taghni b’dawlek qalb l-ulied.

Inti l-aqwa farag taghna,
fik kull hena xhin tkun maghna,
thossok fewga helwa r-ruh.

Fl-ghaja, lejn is-serh twassalna;
jekk imhegga wisq, trazzanna;
mill-ghajnejn tixxotta d-dmugh.

O dawl hieni ta’ qdusija,
nitolbuk li bik mimlija
tkun il-qalb ta’ kull fidil.

Minghajr dawlek li jmexxina
ebda hajr ma jkun hemm fina,
ebda safa fl-ghemil.

Naddaf kull fejn hemm it-tbajja’,
fejn hemm nixfa regga’ l-hajja,
lill-migruh aghtih fejqan.

Rattab fina l-ebusija,
aghti lill-berdin bzulija,
ghin fit-triq lil min bezghan.

Aghti s-seba’ doni tieghek
lil min jimxi fidil mieghek
u li fik jistrieh kull hin.

Aghti ’l kull virtù sabiha
hlas ta’ salvazzjoni shiha,
aghti l-genna lit-tajbin.

Amen. Hallelujah.LAQGHA GHAL-LAJCI MPENJATI KOLLHA - IT-TLIETA 21 ta' GUNJU, 2011 - aghfas hawn


Roster Letturi / Animaturi - GUNJU 2011min NIEQA - GUNJU 2011
Hinijiet tal-Quddies fin-Naxxar - ikklikkja fuq l-istampa
RITRATTI :-
Hadd il-Palm - 17 APR 2011Kuncert mill-Kor Iubilate Deo - 18 APR 2011
Hamis ix-Xirka - 21 APR 2011

Gimgha l-Kbira - 22 APR 2011Sibt il-Ghid - 23 APR 2011Hadd il-Ghid - 24 APR 2011
JESUS - see this beautiful video - click here~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


MARIJA, Omm il-Knisja, Omm il-Familji u Omm taghna lkoll, Itlob ghalina~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~All updates Posted by Charles V. Farrugia

L-AĦĦAR POSTS