Saturday, July 2, 2022

MERHBA - - - WELCOME - - 2022

        L-ahhar Updates / Latest New Updates :-

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR

 

LIVE STREAMING TAL-QUDDIES

Mit-Tnejn sas-Sibt: 
6:00pm  Rużarju (il-Ħamis ikun hemm Adorazzjoni minnflok ir-Rużarju)
6:30pm Quddiesa
 
Il-Ħadd:
11:00am Quddiesa 

YOUTUBE:  Agħfas  hawn 

FACEBOOK:  Agħfas hawn 

Ix-xandira live tibda tidher fuq YouTube u Facebook ftit minuti qabel il-ħinijiet imsemmija hawn fuq. 

Inħeġġukom biex fuq YouTube tgħafsu il-buttuna 'Subscribe' u l-buttuna bil-qanpiena fuqha sabiex YouTube jinfurmakom meta nkunu qed inxandru live jew meta ntellgħu xi vidjows ġodda. 

******

Naxxar Parish Church Live Web-Cam 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

**********


3 ta' LULJU 2022


Nifirħu lir-Reverendu Kanonku Gerald Micallef 

Il-Ħamis li għadda iċċelebra l-ġublew tal-fidda (25 sena) mill-Ordinazzjoni Presbiterali tiegħu .

Nifirħu ukoll lir-Reverendu Arċipriet Kanonku David Gauci li nhar il-Ġimgħa, li ġej 8 ta’Lulju,  jiċċelebra t-28 Anniversarju mill-Ordinazzjoni Presbiterali tiegħu.

Is-servizz dedikat tiegħek f’dawn l-aħħar snin kien sors taʼ faraġ, ispirazzjoni, u saħħa għall-poplu t’Alla. B’talb ta’gratitudni u ferħ għall-ħidma fidila tiegħek kollha. GrazziInżommukom fit-talb tagħna. Ad multos annos. 

AVVIZI

IL-HADD – 3 ta’ LULJU 2022
L-Erbatax-il Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
EVANĠELJU
Jistrieħ is-sliem tagħkom fuqu.  Lq 10:1-12,17-20
 
Il-HAMIS -  7 ta LULJU
Fis-6.00 pm ikun hemm ħin ta’ Adorazzjoni mill-grupp tal-Hniena Divina u fis-6.30 p.m il-quddiesa.
 
IS-SIBT  - 9 ta’ LULJU
Nibdew it-tħejjija spiritwali remota għall-festa bl-Ewwel Sibt tal-Bambina. Fis-6.00 pm Ruzarju, Kurunella, Kant tas-Salve, Antifona u Barka Sagramentali. Fis-6.30 pm tibda quddiesa kantata. 
 
NOTI:
Nhar il-Hamis 14 ta’ Lulju se jkollna Coffee Morning fl-Oratorju. Biljetti  inkisbu mingħand il-helpers.
 
Infakkru li l-kumitat festi esterni għandu għall-bejgħ  pavaljuni bix-xbieha  ta’ Marija Bambina sabiex  jiddendlu  mal-gallariji. Staqsu għalihom  lill-xi membru tal-kumitat jew fis-sagristija. Aktar dettalji fuq in-notice board.
 
Il-Kappella ta’ Santa Marija tax-Xagħra se tkun magħluqa għax-xhur tas-sajf. Terġa’ tiftaħ għall-Adorazzjoni fit-12 ta’ Settembru.
 
Fdawn il-granet il-Magazin Flimkien qed jasal fi djarkom bil-posta, jekk hemm xi toroq li l-ħarġa ta’ Ġunju ma waslitx jinfurmaw fl-uffiċċju Parrokkjali. In-Nieqa għax xahar ta’ Lulju tinsab fuq il-mezzi soċjali tal-Parroċċa.
 
CVF/0207

  

*******
3rd JULY 2022


********

Il-Papa jitlob ir-rużarju għall-paċi fl-Ukrajna 
u t-tmiem tal-gwerer fid-dinja


IL-FACCATA TAL-KOLLEGGJATA TAN-NAXXAR

https://church.mt/?s=FLIMKIEN

https://newsbook.com.mt/il-flimkien-jirritorna-fid-djar-u-online/


*******

HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR

Il-hin tal-quddies fil-Kolleggjata huma hekk:
Matul il-Gimgha: 
6.00 am,  7.00 am, 7.45 am, 8.45 am u 6.30 pm.
Is-Sibt filghaxija: 5.00 pm u 6.30 pm
Il-Hadd: 6, 7, 8, 9, 10, 11 am u 5.00 pm

Mill-HADD, 5 ta' GUNJU 2022
 - 6, 7, 8, 9, 10, 11 am u 5.30 pm

Kull nhar ta’ Hadd  ikun hemm quddiesa 
fil-knisja ta’ San Gwann fis-7.30 am u 
fil-Knisja ta’ Sta Lucija fit-8.30 am.

Ic-Cimiterju jkun miftuh :-
Tnejn sal-Gimgha 12.30 pm sa 4.30 pm 
Is-Sibt u l-Hadd 7.30 am sa 12.30 pm
Mhux qed ikun hemm quddies fic-Cimiterju

*********


Ufficcju Parrokkjali:
Fl-Ewwel Sular tal-Annexe tal-Knisja Arcipretali
Dhul mill-genb tal-Knisja
Tel. : 21435376; 21434673 
E-Mail: bambinanaxxar@gmail.com
 
Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am – 11.15am
5.00pm - 6.15pm
Mhux miftuh fil-Festi Pubblici

F'kaz ta' htiega urgenti mill-ufficcju dejjem tista
ccempel lill-Arcipriet Fr David Gauci fuq 79604754

******

SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am

Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz

******** 

NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 

*****TALBA LILL-SAN GUZEPP 

Sliem għalik, harries tal-Feddej,
u għarus tal-Verġni Marija.
Lilek Alla fdalek lil Ibnu:
fik Marija qiegħdet
il-fiduċja tagħha;
miegħek Kristu trawwem
bħala raġel adult.
 
O Mqaddes Ġużeppi,
kun missier għalina wkoll,
u mexxina fit-triq tal-ħajja.
Aqlgħalna l-grazzja,
il-ħniena u l-kuraġġ,
u harisna minn kull deni.
 
Ammen.

*******


****


*********

AVVIZI OHRA - aghfas hawn

Min jixtieq jikri
s-SALA ta' l-ORATORJU - NAXXAR
icempel lill-ARCIPRIET
Rev. Kan. DAVID GAUCI
fuq 79604754
****
Min jixtieq jibghat e-mail personali
lill-Arcipriet, Rev. Kan. David Gauci
ghandu jibghatha fuq dan l-indirizz elettroniku

davidgauci7@gmail.com

******** 

Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK

####

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster