Saturday, May 21, 2022

MERHBA - - - WELCOME - MAY - 2022

        L-ahhar Updates / Latest New Updates :-

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR

 

LIVE STREAMING TAL-QUDDIES

Mit-Tnejn sas-Sibt: 
6:00pm  Rużarju (il-Ħamis ikun hemm Adorazzjoni minnflok ir-Rużarju)
6:30pm Quddiesa
 
Il-Ħadd:
11:00am Quddiesa 

YOUTUBE:  Agħfas  hawn 

FACEBOOK:  Agħfas hawn 

Ix-xandira live tibda tidher fuq YouTube u Facebook ftit minuti qabel il-ħinijiet imsemmija hawn fuq. 

Inħeġġukom biex fuq YouTube tgħafsu il-buttuna 'Subscribe' u l-buttuna bil-qanpiena fuqha sabiex YouTube jinfurmakom meta nkunu qed inxandru live jew meta ntellgħu xi vidjows ġodda. 

******

Naxxar Parish Church Live Web-Cam 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

**********


IS-SITT HADD TAL-GHID

22 ta' MEJJU 2022

AVVIZI
 
IL-HADD – 22 ta’ MEJJU 2022
Is-Sitt Ħadd tal-Għid
EVANĠELJU
L-Ispirtu s-Santu jfakkarkom dak kollu li għedtilkom.
Ġw 14:23-29
 
Fil-Quddiesa tal-5.00 pm ( illejla ) issir l-Ewwel Tqarbina lit-Tfal li gejjin miz-zona Familja Mqaddsa Sghajtar.
 
IL-HAMIS – 26 ta’ MEJJU 2022
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni  mill-Grupp tal-Wicc ta’ Kristu ta’ Dun Alfred u fis 6.30 pm il-quddiesa.
 
IL-HADD – 29 ta’ MEJJU 2022
Fis-Santwarju tal-Hniena Divina waqt quddiesa fil-5.00 pm issir l-Ewwel Tqarbina lit-tfal taz-Zona.
 
NOTI :
Mill-ewwel Hadd ta’ Gunju il-quddiesa ta’ filghaxija tal-Hadd tibda tkun fil-5.30 pm hlief fil-festi ta’ Corpus u l-Qalb ta Gesu li tkun fil-5.00 pm minhabba li wara jkun hemm il-Purcissjoni.
 
Infakkru fil-Pellegrinagg ghal Lourdes li ser torganizza l-parrocca fix-xahar ta’ Lulju. Dettalji jinkisbu mill-ufficcju parrokkjali.
 
Dawk il-genituri li uliedhom twieldu fis- sena 2016 u allura ser jaghmlu l-Ewwel Tqarbina s-sena d-diehla iridu jigu z-zewg genituri bil-karta tal-identita fl-ufficcju parrokkjali halli jirregistrawhom.
 
Il-Kap tal-iskola Primarja Naxxar javza lill-genituri li uliedhom twieldu bejn 1 ta’ Mejju 2019 u 31 ta’ Dicembru 2019 u li jixtiequ jibaghtuhom fis-sezzjoni Kindergarten tal-Iskola, huma mitluba japplikaw on line sas-6 ta’ Gunju biex jirregistrawhom. L-applikazzjoni u d-dettalji ta’ kif tintbaghat l-applikazzjoni jinsabu fuq il-website tal-iskola.
 
Wara waqfa minhabba l-Covid-19, il-Magazine Flimkien se jerga jibda jitqassam door-to-door u jkun ukoll online.
 
Patri Ivan Scicluna mill-parrocca taghna sar il-Ministru Provincjali gdid tal-patrijiet Kapuccini; inweghduh it-talb taghna f’din il-missjoni gdida tieghu.
 

Nitolbu ghar-ruh:  Rozina Chetcuti u John Balghy; aghtihom o Mulej  

*******
SIXTH SUNDAY AFTER EASTER 
22th MAY 2022
********
IL-FACCATA TAL-KOLLEGGJATA TAN-NAXXAR
click on the link below:-
https://knisja.mt/iinawgurazzjonirestawrnaxxar/
https://church.mt/naxxar-parish-church-facade-inaugurated/

ĠBIR TA’ FONDI GĦALL-UKRAJNA 
CARITAS MALTA B’SEJĦA TA’ EMERĠENZA


*******

HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR

Il-hin tal-quddies fil-Kolleggjata huma hekk:
Matul il-Gimgha: 
6.00 am,  7.00 am, 7.45 am, 8.45 am u 6.30 pm.
Is-Sibt filghaxija: 5.00 pm u 6.30 pm
Il-Hadd: 6, 7, 8, 9, 10, 11 am u 5.00 pm

Kull nhar ta’ Hadd  ikun hemm quddiesa 
fil-knisja ta’ San Gwann fis-7.30 am u 
fil-Knisja ta’ Sta Lucija fit-8.30 am.

Ic-Cimiterju jkun miftuh :-
Tnejn sal-Gimgha 12.30 pm sa 4.30 pm 
Is-Sibt u l-Hadd 7.30 am sa 12.30 pm
Mhux qed ikun hemm quddies fic-Cimiterju

*********


Ufficcju Parrokkjali:
Fl-Ewwel Sular tal-Annexe tal-Knisja Arcipretali
Dhul mill-genb tal-Knisja
Tel. : 21435376; 21434673 
E-Mail: bambinanaxxar@gmail.com
 
Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am – 11.15am
5.00pm - 6.15pm
Mhux miftuh fil-Festi Pubblici

F'kaz ta' htiega urgenti mill-ufficcju dejjem tista
ccempel lill-Arcipriet Fr David Gauci fuq 79604754

******

SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am

Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz

******** 

NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 

*****TALBA LILL-SAN GUZEPP 

Sliem għalik, harries tal-Feddej,
u għarus tal-Verġni Marija.
Lilek Alla fdalek lil Ibnu:
fik Marija qiegħdet
il-fiduċja tagħha;
miegħek Kristu trawwem
bħala raġel adult.
 
O Mqaddes Ġużeppi,
kun missier għalina wkoll,
u mexxina fit-triq tal-ħajja.
Aqlgħalna l-grazzja,
il-ħniena u l-kuraġġ,
u harisna minn kull deni.
 
Ammen.

*******


****


*********

AVVIZI OHRA - aghfas hawn

Min jixtieq jikri
s-SALA ta' l-ORATORJU - NAXXAR
icempel lill-ARCIPRIET
Rev. Kan. DAVID GAUCI
fuq 79604754
****
Min jixtieq jibghat e-mail personali
lill-Arcipriet, Rev. Kan. David Gauci
ghandu jibghatha fuq dan l-indirizz elettroniku

davidgauci7@gmail.com

******** 

Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK

####

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster