Friday, December 3, 2021

MERHBA --- WELCOME

     L-ahhar Updates / Latest New Updates :-

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR

 

LIVE STREAMING TAL-QUDDIES

Mit-Tnejn sas-Sibt: 
6:00pm  Rużarju (il-Ħamis ikun hemm Adorazzjoni minnflok ir-Rużarju)
6:30pm Quddiesa
 
Il-Ħadd:
11:00am Quddiesa 

YOUTUBE:  Agħfas  hawn 

FACEBOOK:  Agħfas hawn 

Ix-xandira live tibda tidher fuq YouTube u Facebook ftit minuti qabel il-ħinijiet imsemmija hawn fuq. 

Inħeġġukom biex fuq YouTube tgħafsu il-buttuna 'Subscribe' u l-buttuna bil-qanpiena fuqha sabiex YouTube jinfurmakom meta nkunu qed inxandru live jew meta ntellgħu xi vidjows ġodda. 

******

Naxxar Parish Church Live Web-Cam 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

**********


IT-TIENI TAL-AVVENT
5 ta' DICEMBRU 2021

AVVIZI
 
IL-HADD – 5 ta’ DICEMBRU 2021
IT-TIENI HADD TAL-AVVENT
EVANĠELJU
Il-bnedmin kollha jaraw is-salvazzjoni ta’ Alla.
Lq 3:1-6
Millum u kull nhar ta’ Hadd qed ikun hemm quddiesa fil-knisja ta’ San Gwann fis-7.30 am u fil-knisja ta’ Sta Lucija fit-8.30 am.
 
Il-Quddiesa tal-Hadd filghaxija qed tkun fil-5.00 pm.
 
L-ERBGHA - 8 ta’ Dicembru
Solennita tal-Immakulata Kuncizzjoni
Fil-knisja taghha fil-5.00 pm jkun hemm quddiesa kantata bl-omelija.
 
Fil-knisja ta’ Sta Lucija fid-9.00 am jkun hemm quddiesa u wara titkompla l-laqgha ghat-Terzjarji Karmelitani.
 
Il-mobile unit tad-demm se tkun hdejn ir-Rotunda tal-Mosta bejn it 8.30 am u 1.00 pm ghal dawk li jixtiequ jaghtu d-demm. Importanti li wiehed jiehu mieghu l-karta tal-identita.
 
IL-HAMIS – 9 ta’ DICEMBRU
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni  mill-grupp tal-Hniena Divina u fis-6.30 pm il-quddiesa.
 
IS-SIBT – 11 TA’ DICEMBRU
Infakkru l-Anniversarju tal-Konsagrazzjoni tal-Kolleggjata taghna; fil-quddies kollu issir il-quddiesa votiva u fil-5.00 pm jkollna quddiesa kantata bl-omelija u matulha jigu incensati is-Slaleb tal-Konsagrazzjoni.
 
NOTI:
Illum fl-annexxe issibu ghall-bejgh hafna affarijiet relatati mal-Milied fosthom ponsjetti, helu, inbejjed, pjanti u kejkijiet.
 
Il-Magazine Flimkien kif ukoll il-harga ta’ In-Nieqa issibuhom on  line kemm fuq il-website kif ukoll fuq il pagna ta’ Facebook tal-parrocca.
 
Illum huwa l-Ewwel Hadd tax-xahar ghalhekk ahna mhegga naghtu offerta generuza ta’ flus b’ risq il-knisja taghna intom u hergin.
 
Nitolbu ghar-ruh; Guzeppa Cortis u Victor Grima; Aghtihom o Mulej ……SECOND SUNDAY OF ADVENT
28th NOVEMBER 2021

*******


WAQT IL-FESTA TA' MARIJA BAMBINA 
ikklikkja fuq ir-ritratti ta' hawn taht u tara izjed ritratti
aghfas hawn

Hajr lis-Sur John Magro - Images Photo Studio, Naxxar
ta' dawn ir-ritratti


*******

Il-Fakultà tat-Teoloġija se toffri kors ta’ Diploma fuq l-Apprezzament tal-Patrimonju Ekkleżjastiku fuq bażi part time għal sentejn. Dan jolqot l-interess ta’ kull min togħġbu l-arti tal-knejjes jew jgħin fil-Knejjes, il-Mużewijiet u l-Arkivji Parrokkjali. Min huwa interessat jista’ jibgħat email fuq theology@um.edu.mt
********

HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR

Il-hin tal-quddies fil-Kolleggjata huma hekk:
Matul il-Gimgha: 
6.00 am,  7.00 am, 7.45 am, 8.45 am u 6.30 pm.
Is-Sibt filghaxija: 5.00 pm u 6.30 pm
Il-Hadd: 6, 7, 8, 9, 10, 11 am u 5.00 pm

Mill-Ewwel Hadd ta’ Ottubru l-quddiesa ta’ filghaxija ta’ nhar ta’ Hadd tibda tkun fil-5.00 pm. 

Mill-5 ta' Dicembru:
Kull nhar ta’ Hadd  ikun hemm quddiesa fil-knisja ta’ San Gwann fis-7.30 am u 
fil-Knisja ta’ Sta Lucija fit-8.30 am.

*********

Ufficcju Parrokkjali:
Fl-Ewwel Sular tal-Annexe tal-Knisja Arcipretali
Dhul mill-genb tal-Knisja
Tel. : 21435376; 21434673 
E-Mail: bambinanaxxar@gmail.com
 
Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am – 11.15am
5.00pm - 6.15pm
Mhux miftuh fil-Festi Pubblici

F'kaz ta' htiega urgenti mill-ufficcju dejjem tista
ccempel lill-Arcipriet Fr David Gauci fuq 79604754

******

SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am

Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz

******** 

***** 

NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 


*****TALBA LILL-SAN GUZEPP 

Sliem għalik, harries tal-Feddej,
u għarus tal-Verġni Marija.
Lilek Alla fdalek lil Ibnu:
fik Marija qiegħdet
il-fiduċja tagħha;
miegħek Kristu trawwem
bħala raġel adult.
 
O Mqaddes Ġużeppi,
kun missier għalina wkoll,
u mexxina fit-triq tal-ħajja.
Aqlgħalna l-grazzja,
il-ħniena u l-kuraġġ,
u harisna minn kull deni.
 
Ammen.

*******


****


*********

AVVIZI OHRA - aghfas hawn

Min jixtieq jikri
s-SALA ta' l-ORATORJU - NAXXAR
icempel lill-ARCIPRIET
Rev. Kan. DAVID GAUCI
fuq 79604754
****
Min jixtieq jibghat e-mail personali
lill-Arcipriet, Rev. Kan. David Gauci
ghandu jibghatha fuq dan l-indirizz elettroniku

davidgauci7@gmail.com

******** 

Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************
aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK

####

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster