Thursday, June 4, 2020

H I N I J I E T

Hinijiet tal-Quddies fil-Parrocca


HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR
Il-hin tal-quddies fil-Kolleggjata huma hekk:
Matul il-Gimgha: 
6.00 am,  7.00 am, 7.45 am, 8.45 am u 6.30 pm.
Is-Sibt filghaxija: 5.00 pm u 6.30 pm
Il-Hadd: 6, 7, 8, 9, 10, 11 am u 5.00 pm
 
Mhux se jkun hemm quddies fil-Kappelel u fic-Cimiterju.
 
*********
Ufficcju Parrokkjali:
Fl-Ewwel Sular tal-Annexe tal-Knisja Arcipretali
Dhul mill-genb tal-Knisja
Tel. : 21435376; 21434673 
E-Mail: bambinanaxxar@gmail.com
 
Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am – 11.15am
5.00pm - 6.15pm
Mhux miftuh fil-Festi Pubblici

F'kaz ta' htiega urgenti mill-ufficcju dejjem tista
ccempel lill-Arcipriet Fr David Gauci fuq 79604754

******

SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am

Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz

******** 


-------------------------------------------------------------------------------------------AVVIZ IMPORTANTI

 Ninformaw li l-Kolleggjata ta’ Marija Bambina in-Naxxar se tkun miftuha ghat-talb privat minn nhar is-Sibt 13 ta' Marzu 2021 f’dawn il-hinijiet: 

Filghodu mis-7.00 am sal-10.00 am u 

Filghaxija mill-4.30 pm sas-6.00 pm. 

Minn nhar it-Tnejn, 15 ta’ Marzu 2021 fl-istess Kolleggjata fis-6.00 pm jkun hemm Via Sagra, Benedizzjoni Sagramentali, u
fis-6.30 pm il-Quddiesa. 

Tistghu issegwu dan kollu fuq il-mezzi socjali tal-parrocca taghna.
 
Ghal aktar informazzjoni jew ghajnuna tistghu iccemplu lil Arcipriet Fr David Gauci fuq 79604754.

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-

B'effett minn nhar it-Tnejn 22 ta' Marzu 2021 
l-Ufficcju Parrokkjali jkun miftuh:
Il-Hamis mill-10.00 am sal-11.15 am
Il-Gimgha mill-5.00pm sas-6.15 pm
Dejjem b'appuntament minn qabel sabiex inharsu sahhet xulxin.
F'kaz ta' htiega urgenti mill-ufficcju dejjem tista 
ccempel lill Arcipriet Fr David Gauci fuq 79604754GHALHEKK DAWN IL-HINIJIET TA' HAWN TAHT HUMA SOSPIZI :-
HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR


Il-hin tal-quddies fil-Kolleggjata ser ikun hekk;

Matul il-Gimgha: 
6.00 am,  7.00 am, 7.45 am, 8.45 am u 6.30 pm.

Is-Sibt filghaxija: 5.00 pm u 6.30 pm

Il-Hadd: 6, 7, 8, 9, 10, 11 am u 5.00 pm

Mhux se jkun hemm quddies fil-Kappelel u fic-Cimiterju.


******

SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
mit - 13 ta' Gunju 2020
Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am
Il-Gimgha: 3.00pm Adorazzjoni u Quddiesa fit-3.30pm
Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz


********