TALBIET TAL-PAPA U TAL-KARDINAL NICHOLS


MESSAĠĠ TAL-QDUSIJA TIEGĦU PAPA FRANĠISKU
FL-OKKAŻJONI TAL-JUM TA’ TALB U SAWM
[Santwarju tal-Imħabba Divina, 11 ta’ Marzu 2020]

O Marija,
id-dawl tiegħek dejjem jixgħel fil-mixja tagħna
bħala sinjal ta’ salvazzjoni u ta’ tama.
Aħna nintelqu f’idejk, Saħħa tal-morda,
li maġenb is-salib isseħibt fit-tbatija ta’ Ġesù,
waqt li żammejt sħiħa fil-fidi tiegħek.

Int, Salvazzjoni tal-poplu Ruman,
taf x’neħtieġu
u aħna żguri li se tipprovdi
biex, bħal f’Kana tal-Galilija,
jerġa’ jkollna l-ferħ u l-festa
wara dan il-mument ta’ tiġrib.

Għinna, Omm tal-Imħabba Divina,
biex inħaddnu r-rieda tal-Missier
u nagħmlu dak li jgħidilna Ġesù,
li ħa fuqu l-mard tagħna
u tgħabba bin-niket tagħna
biex, permezz tas-salib, iwassalna
għall-ferħ tal-qawmien. Amen.

Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu, Omm Qaddisa ta’ Alla.
La twarrabx minn quddiemek it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna,
iżda eħlisna minn kull tiġrib, o Verġni glorjuża u mbierka.

********************

Talba ta’ Cardinal Nichols, Archbishop of Westminster

His Eminence Vincent Cardinal Nichols, Archbishop of Westminster, recently sent out, this payer to say to one’s Guardian Angel when one cannot go to Mass.

“Dear Guardian Angel, 
go for me to the church, there kneel down at Mass for me.
At the Offertory, take me to God, and offer him my service; what I am, what I have, offer as my gift.
At the Consecration, with your seraphic strength, adore my Saviour truly present, praying for those who have loved me, and for those who have offended me, and for those now deceased, that the Blood of Jesus may purify them all.
During Holy Communion, bring to me the Body and Blood of Jesus, uniting Him with me in spirit, so that my heart may become His dwelling place.
Plead with Him that through this sacrifice, all people throughout the world be saved.
When the Mass ends, bring home to me and to every home the Lord's blessing. Amen.”
L-AĦĦAR POSTS