AVVIZI - 5 ta' NOVEMBRU 2017PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 05/11/2017
AVVIZI      
                         


HADD

Fl-okkazzjoni tal-festival tal-korijiet li qed isir f’malta bhalissa nhar il-hadd li gej fil-quddiesa tal-11.00 a.m. se jiehu sehem kor mir-repubblika ceka maghmul minn 40 membru.


TNEJN

Fl-okkazzjoni tal-Festival tal-Korijiet fis-santwarju tal-Hniena Divina fis-6.00 p.m. se jkun hemm kuncert minn kor mil-Lituania.


TLIETAERBGHA


Ser norganizzaw coffee morning fl-oratorju. Nibdew bil-quddiesa tad-8.45 a.m. Biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

  
HAMIS

Fis-6.00 p.m. ikun hawn hin ta adorazzjoni mill-grupp tal-hniena divina u fis-6.30 p.m. il-quddiesa


GIMGHA


Infakkru li nhar ta gimgha fl-annexxe mis-7.15 p.m il-quddiem ikun hemm laqghat ghal-adoloxxenti u z-zghazagh taghna; aktar dettalji jinkisbu mis-sagrestija; nghidu grazzi lil min jorganizza dawn il-laqghat.


SIBT

HADD

Fil-weekend li gej wara l-quddies fuq iz-zuntier se jkollna ghall-bejgh il-boroz ta san martin.

Id-direzzjoni tal-Hospice Movement baghtu jinfurmawna u jirringrazzjawna ghas-somma ta € 680 li ingabret meta kienu fostna.

Ninfurmaw li fil-knisja ta san pawl tat-targa matul il-gimgha jkun hemm quddiesa fil-5.30 p.m. waqt li nhar ta sibt tkun fis-6.00 p.m.

Infakkru li kull min jinvista ic-cimiterju fl-ewwel gimgha ta novembru u jitlob ghal mejtin jirbah indulgenza plenarja dejjem bil-kundizzjonijiet rekwiziti.

Napprezzaw jekk fil-granet li gejjin taghtuna oggetti li nkunu nistghu inbieghuhom fil-bazaar li jmiss; dan huwa wkoll mod kif tkunu tghinu lill-parrocca taghna.

Nitolbu ghar-ruh: Sebiastian Privitera: Aghtih o Mulej .....L-AĦĦAR POSTS