AVVIZI - 12 ta' NOVEMBRU 2017


PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 12/11/2017
AVVIZI      
                         


HADD

Wara l-quddies fuq iz-zuntier se jkollna ghall-bejgh il-boroz ta’ San Martin; grazzi lill-helpers kollha.  
HAMIS

Fis-6.00 p.m. ikun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-grupp tac-centru socjali tal-anzjani u fis-6.30 p.m. il-quddiesa


GIMGHA


Din il-gimgha thabbret il-mewt ta’ Mons Guzeppi Dalmas residenti fil-parrocca taghna; il-funeral tieghu se jsir nhar il-gimgha fil-parrocca ta’ H’Attard fis-2.00 p.m.


HADD
NOTI

Fil-5.00 p.m. l-E.T.Mons Pawlu Cremona Arcisqof Emeritu jamministra is-Sagrament tal-Konfirmazzjoni lill-adoloxxenti mill-oqsma tal-museum;
Il-quddiesa tas-6.30 p.m. issir fil-knisja tas-Sghajtar.

Il-gbir li jsir fil-quddies nhar il-Hadd li gej ikun ghall-iskejjel tal-knisja.

Napprezzaw jekk fil-granet li gejjin taghtuna oggetti li nkunu nistghu inbieghuhom fil-bazaar li jmiss; dan huwa wkoll mod kif tkunu tghinu lill-parrocca taghna.

Il-kunsill lokali ser jorganizza Ikla tal-Milied ghall-Anzjani nhar is-Sibt 2 ta’ Dicembru fl-Oratorju fl-12.00 p.m. dawk li jixtiequ jmorru ghandhom jinfurmaw l-ufficcju tal-kunsill sat- 22 ta’ Novembru.

Nitolbu ghar-ruh: Theresa Borg u Carmelo Schembri; Aghtihom o Mulej .....L-AĦĦAR POSTS