AVVIZI - 15 ta' OTTUBRU 2017

Related image 
It-28 HADD MATUL IS-SENA
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 15 ta’ OTTUBRU 2017
AVVIZI 

L-ERBGHA
Fl-annexxe fis-7.15 p.m se jkun hemm laqgha bit-tema: in-Naxxar u t-Tieni Gwerra; min hu interessat jista jattendi.

IL-HAMIS
Fis-6.00 p.m. ikun hawn hin ta’ Adorazzjoni mmexxija mill-Grupp Karizmatiku u fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

IL-GIMGHA
Fis-Santwarju tal-Hniena Divina fit-3.00 p.m. terga’ tibda is-siegha tal-Hniena Divina.

Fl-Oratorju fis-7.15 p.m. se jkun hemm laqgha ghall-Gharajjes li se jizzewgu fi zmien sitt xhur.

IS-SIBT
Il-quddies fis-Santwarju tal-Hniena Divina jibda jkun fl-4.30 p.m. u fis-6.30 p.m.

IL-HADD
Infakkru il-Gurnata Missjunarja; il-gbir kollu li jsir fil-quddies imur ghall-bzonnijiet tal-missjoni; u f’dawn il-granet qed jingabru l-envelops tal-missjoni mid-djar.

NOTI
Nhar il-Gimgha, 27 ta’ Ottubru ser norganizzaw harga ghar-Romol li tinkludi quddiesa u riflessjoni; tluq mill-pjazza fl-4.30 p.m. min jixtieq imur ghandu jinkiteb fis-sagrestija.


Nitolbu ghar-ruh; Marija Gauci u Tania Agius; Aghtihom o Mulej ..... 

L-AĦĦAR POSTS