AVVIZI - 27 AWWISSU 2017

Related image
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 27 ta’ AWWISSU 2017
AVVIZI


IT-TNEJN
Naghtu bidu ghall-festa bil-hrug tal-istatwa min nicca taghha;
Fis-6.30 p.m. Quddiesa mill-Arcipriet li matulha iwassal il-messagg tieghu; wara l-quddiesa kant tas-salve, antifona u l-istatwa titwassal sa hdejn il-bieb tal-knisja fejn isir talb u innijiet religjuzi.

IT-TLIETA
L-ewwel jum tan-Novena;
Fl-10.00 a.m. quddiesa ghall-Anzjani;
fil-5.00 p.m. prezentazzjoni tat-trabi u tfal zghar lill-bambina u fis-6.30 p.m. in-novena tkun ghal dawk li qed ifakkru anniversarju specjali fiz-zwieg taghhom.

L-ERBGHA
Il-quddiesa tan-novena tkun iddedikata ghal dawk involuti direttament fil-festa; i.e. il-kumitat festi esterni, is-socjetajiet filarmonici, kif ukoll iz-zewg ghaqdiet piroteknici.

IL-HAMIS
In-novena tkompli bis-sehem ta’ dawk li jqassmu l-Flimkien, il-group tal-fund raising kif ukoll dawk li jghinu fl-armar u t-tindif tal-knisja.

IL-GIMGHA
Ir-residenti taz-Zoni huma mistiedna ghall-quddiesa tan-novena specjalment l-operaturi pastorali tas-Sghajtar u tal-Hniena Divina.

IS-SIBT
Il-quddiesa tad-8.45 a.m. issir fil-Kappella tal-Madonna tat-Triq Loyola House.

Fil-5.00 p.m. quddiesa bic-celebrazzjoni tas-Sagrament tal-Maghmudija u fis-6.30 p.m.in-novena tkompli bis-sehem tal-familjari mejtin.

IL-HADD
Fid-9.30  a.m. Quddiesa ghat-Tfal kollha u wara jkollhom party fl-oratorju u tqassim ta’ rigali.

Fil-11.00 a.m. quddiesa ghall-Adoloxxenti u z-Zghazagh kollha inkluz dawk fiz-zewg kazini filarmonici.

NOTI
Aktar dettalji dwar il-programm issibuhom fil-ktieb li qassamna kif ukoll fil-web site tal-parrocca.

F’dawn il-granet qed jitqassam il-magazine Flimkien. Aqrawh u segwu dak li hemm fih.


L-ikla tal-festa se ssir nhar is-Sibt 16 ta’ Settembru u mhux l-ghada tal-Vitorja; biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

L-AĦĦAR POSTS