AVVIZI - 13 TA' AWWISSU 2017


PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 13 ta’ AWWISSU 2017
AVVIZI


IT-TNEJN
Fl-4.15 p.m. jitlaq it-trasport mill-pjazza ghal dawk li sejrin il-Velja tal-Assunta ta’ Pinu Ghawdex.

IT-TLIETA
15 ta’ Awwissu; Solennita` tat-Tlugh fis-Sema tal-Vergni Marija.
Hija festa kmandata u hemm obbligu ghas-smiegh tal-quddies; il-hin ikun bhal nhar ta’ Hadd.

IL-HAMIS
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni min-nisa tal-Azzjoni Kattolika u fis-6.30 p.m il-quddiesa.

IS-SIBT
Ikun is-Seba Sibt tal-Bambina;
fis-6.00 p.m. Ruzarju, Kurunella, Kant tas-Salve, Antifona u Benedizzjoni Sagramentali;
fis-6.30 p.m. Quddiesa kantata bl-Omelija.

NOTI
Nixtiequ li jkun hawn iktar nisa li jaghtu servizz fit-tinfdif tal-knisja taghna; min jixtieq jghin jinforma fis-sagrestija.

F’dawn il-granet qed jingabru l-envelops bl-offerti taghkom b’risq il-festa ta marija bambina; tistghu anke thallu l-envelop fis-sagrestija.


Nitolbu ghar-ruh: Edwin Cesareo; Aghtih o Mulej .....

L-AĦĦAR POSTS