AVVIZI - 9 ta' LULJU 2017


Related image 
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 09 ta’ LULJU 2017
AVVIZI


IL-HAMIS
Fis-6.00 p.m. jkollna hin ta’ Adorazzjoni mil-Moviment tal-Fokolari u l-Grupp   tal-Kelma tal-Hajja u
fis-6.30 p.m. il-quddiesa

IS-SIBT
Ikun it-Tieni Sibt tal-Bambina;
fis-6.00 p.m. Ruzarju, Kurunella, Kant tas-Salve, Antifona u Benedizzjoni Sagramentali;
fis-6.30 p.m. Quddiesa kantata bl-omelija.

Fil-4.45 p.m. jitlaq it-trasport mill-pjazza ghal-dawk li gejjin il-harga ghall-Ghawdex fl-okkazzjoni tal-Festa ta’ San Gorg; nigu lura mal-vapur tal-11.15 p.m. Biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

NOTI
Nhar it-Tlieta 11 ta’ Lulju is-sorijiet Dumnikani ser jorganizzaw coffee morning; il-biljetti jinkisbu minghandhom stess.

Nhar il-Hamis 20 ta’ Lulju ser norganizzaw Coffee Morning fl-Oratorju. Biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Nitolbu ghar-ruh: Antonio Mallia u Mario Cachia: Aghtihom o Mulej ....

Il-quddies tal-Hadd filghaxija fil-parrocca  ikun fil-5.30 p.m. u fis-6.30 p.m.

Fix-xhur tas-sajf is-Siegha tal-Hniena Divina ta’ nhar ta’ Gimgha fis-Santwarju taghha ma ssirx; u ma ssirx lanqas il-quddiesa tal-5.00 p.m. ta’ nhar ta’ Sibt fl-istess Santwarju;
 
il-Knisja ta’ Sta Marija tax-Xaghra tkun maghluqa mill-1 ta’ Lulju u terga tiftah fit-11 ta settembru.


L-AĦĦAR POSTS