AVVIZI - 25 ta' GUNJU 2017

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 25/06/2017
AVVIZI

IL-HADD – 25 ta’ Gunju
Niccelebraw is-Solennita’ tal-Qalb  ta’ Gesu`.
Fil-5.00 p.m. ikollna quddiesa kantata u wara tohrog il-purcissjoni bis-Santissmu Sagrament; imheggin lkoll niehdu sehem.
Ma jkunx hawn quddiesa fis-6.30 p.m.

L-ERBGHA
Lejliet l-Imnarja;
Ser norganizzaw harga ghall-Ghawdex; nitilqu mill-pjazza fis-5.45 p.m. Il-biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

IL-HAMIS – 29 ta’ Gunju
29 ta Gunju; Solennita tal-Martirju tal-Appostli San Pietru u San Pawl.
Xieraq li niehdu sehem fil-quddiesa. Il-hin tal-quddies ikun bhal fost il-gimgha

Fis-6.00 p.m. jkollna hin ta’ Adorazzjoni u fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

IS-SIBT
1 ta’ Lulju; issir it-tifkira tal-Beatu Malti Nazju Falzon.

Fl-Oratorju mis-7.30 p.m. il-quddiem se jkun hemm serata ta’ zfin differenti; tintalab donazzjoni fil-bieb. Min hu interessat jista jattendi

IL-HADD
Il-quddies tal-Hadd filghaxija fil-parrocca  ikun fil-5.30 p.m. u fis-6.30 p.m.

F’dawn il-granet qed jitqassam il-magazine Flimkien ghax-xahar ta’ Lulju.

Fix-xhur tas-sajf is-Siegha tal-Hniena Divina ta’ nhar ta’ Gimgha fis-Santwarju taghha ma ssirx 
u ma ssirx lanqas il-quddiesa tal-5.00 p.m. ta’ nhar ta’ Sibt fl-istess Santwarju; 
il-Knisja ta’ Sta Marija tax-Xaghra tkun maghluqa mill-1 ta’ Lulju u terga tiftah fit-11 ta settembru.


Min nhar it-Tnejn 3 ta’ Lulju fil-Museum tas-subien fis-7.15 p.m. tibda gimgha ta’ taghlim; kulhadd huwa mistieden.

L-AĦĦAR POSTS