AVVIZI - 11 ta' GUNJU 2017

Image result for holy trinity
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 11/06/2017
AVVIZI

IT-TRINITA’ QADDISA

IL-HADD
Fl-10.30 a.m. tibda l-quddiesa li fiha tfal mill MUSEUM tas-Subien u tal-Bniet jircievu ghall-ewwel darba li Gesu Ewkaristija
Il-quddiesa tal-11.00 ma ssirx.

Infakkru li  l-hin tal-Quddies tal-Hadd filghaxija ikun fil-5.30 p.m. u fis-6.30 p.m. bejn Gunju u Settembru; biss fil-festi ta’ Corpus u l-Qalb ta’ Gesu il-Quddiesa tkun fil-5.00 p.m. u purcisjoni wara. Ma jkunx hawn quddiesa fis-6.30 p.m.

IT-TNEJN
Fis-6.30 p.m. ikollna quddiesa li matulha il-genituri jkunu jistghu jitilghu jitqarbnu flimkien  ma uliedhom li llum ser jaghmlu l-Ewwel Tqarbina taghhom.

IL-HAMIS
Fl-Oratorju f’12.00 p.m. tibda l- ikla ghar-irgiel fl-okkazzjoni ta’ Jum il-Missier. Min jixtieq jigi ghandu jinkiteb fis-sagrestija.

Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni  mic-Centru tal-Anzjani u f
is-6.30 p.m. il-Quddiesa.

IL-HADD
Niccelebraw is-Solennita’ tal-Gisem u d-Demm ta’ Gesu.
Fil-5.00 p.m. ikollna Koncelebrazzjoni mmexxija mill-Eminenza Tieghu l-Kardinal Malti Prospero Grech u wara tohrog il-purcissjoni bis-Santissmu Sagrament; imheggin lkoll niehdu sehem.
Ma jkunx hawn quddiesa fis-6.30 p.m.

NOTI :-
Nhar l-Erbgha 21 ta’ Gunju ser norganizzaw coffee morning fl-Oratorju;
il-biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Infakkru li s-Sibt filghaxija il-quddies fis-Santwarju tal-Hniena Divina jkun fil-5.00pm u fis-6.30pm


L-AĦĦAR POSTS