AVVIZI - 28 ta' MEJJU 2017

Image result for ascension of the lord 2017
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 28/05/2017
AVVIZI

SOLENNITA’ ta’ TLUGH IL-MULEJ  FIS-SEMA
IS-SEBA’ HADD TAL-GHID

IL-HADD
Fil-parrocca tal-Imtarfa fis-6.30 p.m. Mons Arcisqof se jaghti l-pussess tal-imsemmija parrocca lil Dun Rene Vella, sacerdot mill-parrocca taghna. Se norganizzaw trasport li jitlaq mill-pjazza fil-5.30 p.m. min jixtieq jigi ghandu jinkiteb fis-sagrestija.

IL-HAMIS
Fl-annexxe fis-7.15 p.m. issir il-laqgha tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali

IL-GIMGHA
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni u
fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

NOTI :-
Fix-xhur minn Gunju sa Settembru il-hin tal-quddies tal-Hadd filghaxija ikun fil-5.30 p.m. u fis-6.30 p.m. biss fil-festi ta’ Corpus u l-Qalb ta’ Gesu` il-quddiesa tkun fil-5.00 p.m. u purcisjoni wara. Ma jkunx hawn quddiesa fis-6.30 p.m.

Fuq ix-xewqa ta’ diversi minnkom infakkru li:
Fix-xhur tas-sajf il-knisja xorta wahda  tibqa id-dar ta’ Alla mela nigu b’ilbies dicenti; mhix igjene li thalli tissues uzati fil-bank jew fl-art fil-knisja. Il-mobile itfih x’hin tkun adek fuq iz-zuntier. Tnehhix ic-chewing gum min halqek u twahhlu taht is-siggu; genituri bil-babies u toddlers jibku inhegguhom li jaghmlu uzu mill-crying room.

F’dawn il-granet qed jitqassam il-magazine Flimkien; aqrawh u segwu dak li hemm fih.Infakkru li s-Sibt filghaxija il-quddies fis-Santwarju tal-Hniena Divina jkun fil-5.00pm u fis-6.30pm

L-AĦĦAR POSTS