AVVIZI - 21 ta' MEJJU 2017


PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 21/05/2017
AVVIZI

IS-SITT HADD TAL-GHID

IL-HADD
TKOMPLI L-VIZTA PASTORALI TAL-ARCISQOF
Iqaddes il-quddiesa tat-8.30 a.m. Qabel ikun disponibbli ghall-qrar fil-konfessjonarju; wara l-quddiesa jiltaqa man-nies prezenti. Il-quddiesa tad-9.30 a.m. ma ssirx.
Id-dettalji tal-programm ta’ din il-vizta issibuh fil-leaflet li qassamna f’kull familja.

IT-TNEJN
Tkompli l-Vizta Pastorali tal-Arcisqof fin-Naxxar;
Huwa se jiltaqa mad-diversi Kummissjonijiet u Ghaqdiet kif ukoll ma diversi kategoriji fosthom Tfal, Adoloxxenti u Zghazagh.

Fil-knisja ta’ San Gwann fis-7.30 p.m. se jkun hemm Quddiesa ghar-romol. Inhegguhom jattendu.

IL-HAMIS
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Kummissjoni Djakonija u fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

IL-HADD
Fil-parrocca tal-Imtarfa fis-6.30 p.m. Mons Arcisqof se jaghti l-pussess tal-imsemmija parrocca lil Dun Rene Vella, sacerdot mill-parrocca taghna. Se norganizzaw trasport li jitlaq mill-pjazza fil-5.30 p.m. min jixtieq jigi ghandu jinkiteb fis-sagrestija.

NOTI :-
Dawk li jixtiequ jaghtu id-demm ghandhom imorru l-ufficcju tal-kunsill lokali illum bejn it-8.30 a.m. u 1.00 p.m. u jiehdu maghhom il-karta ta l-identita.
Infakkru li s-Sibt filghaxija il-quddies fis-Santwarju tal-Hniena Divina jkun fil-5.00pm u fis-6.30pm

Nitolbu ghar-ruh: Joe Bilocca: Aghtih o Mulej ....


L-AĦĦAR POSTS