AVVIZI - 07 MEJJU 2017 - IR-RABA' HADD TAL-GHID

Related image
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 07/05/2017
AVVIZI

IR-RABA’ HADD TAL-GHID

IL-HADD
Illum Jum il-Vokazzjonijiet. Nitolbu sabiex aktar żgħażagħ b’mod speċjali dawk mill-parroċċa tagħna iwieġbu b’ġenerożita akbar għas-sejħat li jagħmilhom Alla.

Il-lejla niccelebraw il-festa ta’ San Gużepp; fil-5p.m. quddiesa kantata bl-omelija u wara tohrog il-purcissjoni. Il-quddiesa tas-6.30 p.m. issir is-Sghajtar.

Dan hu l-ahhar weekend tal-Bazaar fl-Annexxe; Bix-xiri taghkom tkunu qed tghinu lill-parrocca taghna. Grazzi lil kull min ta is-sehem tieghu.

IT-TNEJN
11am Rużarju Meditat,
11.30 Quddiesa bis-Supplika tal-Madonna ta’ Pompei.

IT-TLIETA
Festa ta’ San Gorg Preca;
Fis-6.30 p.m. quddiesa animata mis-soci tal-MUSEUM; mistiedna kemm it-tfal kif ukoll il-genituri taghhom. Wara jkun hemm attivita fil-Museum tas-subien.

IL-HAMIS
Ikollna  ikla fl-okkazjoni ta’ Jum L-Omm. Wara li l-quddiesa tad- 8.45 a.m. ikun hemm programm fl-Oratorju li jinkludi tombla, kafe u ikla. Biljetti minghand il-helpers.

Fis-6p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mid-Devoti tal-Ħniena Divina 

IL-GIMGHA
Kull nhar ta’ gimgha fil-kappella tal-Madonna tat-Triq fis-7p.m. jkun hemm hin ta’ Adorazzjoni; kulhadd huwa mistieden.

7.30pm Jitlaq it-trasport għall-Pellegrinaġġ Nazzjoni tal-1 Ċentinarju tad-Dehriet tal-Madonna ta’ Fatima li se jsir il-Pietà. Min irid jattendi jinkiteb fis-sagrisitja.
IL-HADD
Fil-5.30 p.m. se ssir quddiesa bit-tberik tal- knisja tal-Kuncizzjoni wara ix-xoghol estensiv ta’ restawr li sar fiha. Nirringrazzjaw lil kulmin għen f’dan il-proġett lis-Sorijiet Dumnikani.

NOTI :-
Il-gbir kollu li jsir fil-quddies tal-week end li gej ser jinghata lill-Arċisqof waqt il-vista biex minnu jqassam karita lil min jehtiega.

F’din il-quddiesa qed jitqassmu fuljetti dwar il-Vista Pastorali biex tieħduhom magħkom id-dar.


Infakkru li s-Sibt filghaxija il-quddies fis-Santwarju tal-Hniena Divina jkun fil-5.00pm u fis-6.30pm

L-AĦĦAR POSTS