AVVIZI - 19 ta' MARZU 2017

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 19/03/2017
AVVIZI

IT-TIELET HADD TAR-RANDAN

IT-TNEJN
S-SOLENNITÀ TA’ SAN ĠUŻEPP SE TKUN IĊĊELEBRATA ILLUM BILLI D-19 TA’ MARZU ĦABAT IT-3 ĦADD TAR-RANDAN

IL-HAMIS
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mil-Grupp tal-Kelma tal-Ħajja u fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

IL-GIMGHA
Festa ta’ Gesu`Redentur
Fil-5.30 p.m. jibda pellegrinagg bl-istatwa ta’ Gesu` Redentur mill-parrocca lejn is-Santwarju tal-Hniena Divina u jghaddi minn dawn it-toroq: Sta Lucija, Guze Muscat, u Sta Marija; kif naslu tibda quddiesa bil-kant u bl-omelija. Matul it-triq tinghad il-via sagra. Imheggin niehdu sehem. Il-quddiesa tas-6.30 p.m. fil-parrocca ma ssirx.

NOTI :
F’dawn il-granet qed ikomplu jingabru l-envelops bl-offerti taghkom b’risq il-festa tal-Bambina. Ghal konvenjenza taghkom tistghu anke thalluhom fis-sagrestija.

Nhar it-Tlieta 28 ta’ Marzu filghodu ser norganizzaw quddiesa u riflessjoni spiritwali ghand is-sorijiet tal-Klarissi San Giljan. Wara jkun hemm hin ghal kafe. Min jixtieq jigi ghandu jinkiteb ghand il-helpers


Nhar it-Tnejn, 3 ta’ April fil-Knisja Arcipretali fis-7.00 p.m. se ssir laqgha ta’ formazzjoni spiritwali ghar-reffiegha kollha u ghall-personaggi kollha li se jiehdu sehem fil-purcissjonijet tal-gimgha l-kbira u l-irxoxt. Nesigi li lkoll ikunu prezenti.

L-AĦĦAR POSTS