AVVIZI - 12 ta' MARZU 2017

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 12/03/2017
AVVIZI

IT-TIENI HADD TAR-RANDAN

IT-TNEJN
Fil-knisja Arcipretali fis-7.00 p.m. jibda kors ta’ Ezercizzi Spiritwali ghall-koppji mizzewga. il-predikatur huwa Dun David Cilia.

L-ERBGHA
Fid-8.45 a.m. jitlaq it-trasport mill-pjazza ghal dawk li gejjin il- Pellegrinagg ghar-Redentur ta’ l-Isla. Il-programm jinkludi Via Sagra kif ukoll quddiesa.

IL-HAMIS
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni minn-nisa tal-Azzjoni Kattolika u
fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

IL-GIMGHA
Fil-media room tal-Annexxe fis-7.00 p.m. se ssir laqgha mill-ghaqda kulturali bit-tema In-Naxxar Mitejn sena ilu. Kulhadd huwa mistieden.

NOTI :
F’dawn il-granet qed jingabru l-envelops bl-offerti taghkom b’risq il-festa tal-bambina.

Napprezzaw jekk iggibulna ingredjenti  relatati mal-figolli biex il-quddiem inkunu nistghu inbieghuhom b’risq il-parrocca. Grazzi minn issa ta’ kull ghajnuna.

Illum qed isir il-bejgh ta’ kwarezimal; bix-xiri taghkom tkunu qed tghinu lill-parrocca taghna.


L-AĦĦAR POSTS