AVVIZI - 26 ta' FRAR 2017

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 26/02/2017
AVVIZI

IL-HADD 26 ta’ FRAR
IT-TMIEN HADD TA’ MATUL IS-SENA (A)

L-ERBGHA
Bidu taz-zmien qaddis tar-Randan.
Fil-quddies kollu isir it-tberik u t-tqeghid ta’ rmied fuq ras in-nies.
Filghaxija jkollna quddiesa kantata bl-omelija; hemm obbligu ghas-sawm u astinenza.

IL-HAMIS
Ser norganizzaw buffet breakfast f’lukanda ewlenija; ahsbu minn kmieni ghall-biljetti. Nitilqu mill-pjazza fid-8.45 a.m.

IL-GIMGHA
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni u
fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

IL-HADD – 5 ta’ MARZU
L-EWWEL HADD TAR-RANDAN

NOTI :
Dawk it-tfal li jixtiequ jilbsu kostum fil-purcissjoni tal-Gimgha l-Kbira ghandhom ikellmu lil xi membru tal-kumitat nhar ta’ Hadd bejn it-8.30 a.m. u l- 11.00 a.m.

F’dawn il-granet ser jitqassam il-magazine Flimkien. Mieghu qed inqassmu envelop sabiex taghtuna offerta ta’ flus b’risq il-festa tal-bambina; din hija wahda min zewg gabriet ewlenin li jsiru b’risq il-festa taghna. Fost ohrajn fil-pagni tan-nofs issibu l-programm tal-Ezercizzi Spiritwali.  Il-messagg tieghi jitratta is-sitwazzjoni finanzjarja fil-parrocca taghna. Inheggiggkom taqrawh.


Nitolbu ghar-ruh: Alfred Zammit u Carmela Buhagiar: Aghtihom o Mulej .....

L-AĦĦAR POSTS