AVVIZI - 19 ta' FRAR 2017
Related image

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 19/02/2017
AVVIZI

IL-HADD - 19 ta’ FRAR 2017
IS-SEBA’ HADD TA’ MATUL IS-SENA

IT-TNEJN
Infakkrukom li qed inkomplu biz-Zjarat u t-Tberik tal-Familji. It-Tnejn u nhar il-Gimgha f’Birguma jmiss Triq Skippon. Nheggu li dawk li jircievu l-avviz jaghmlu l-almu taghhom biex ikunu d-dar mal-familja biex jiltaqghu mas-sacerdot.

L-ERBGHA
Fl-Oratorju fis-7.00 p.m. se jkun hemm tahdita bl-ingliz dwar id-daqq taz-zaqq fin-Naxxar fis-snin sebghin. Min jixtieq jista jattendi.

IL-HAMIS
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mis-Soci tal-Museum tas-subien u fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

IS-SIBT
Fis-7.30 p.m.tibda serata tal-karnival fl-oratorju  Ahsbu minn kmieni ghall-biljetti minghand il-helpers.

NOTI :
Kif tafu bhalissa ghaddej il-kors ta’ thejjija ghaz-zwieg – il-Kors ta’ Kana; nitolbu ghall-koppji gharajjes li qeghdin ihejju biex jiccelebraw zwieg nisrani.


Nitolbu ghar-ruh: Victoria Chircop, Imelda Debono: Aghtihom o Mulej .....


L-AĦĦAR POSTS