AVVIZI - 08 JANNAR 2017

Image result for epiphany
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 08/01/2017
AVVIZI

IL-HADD - 8 ta’ Jannar 2017
Niccelebraw is-solennita’ tal-Epifanija tal-Mulej.

IL-HAMIS
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mmexxi mill-Grupp tal-Hniena Divina.

Fl-oratorju mis-6.00 p.m. il-quddiem jibda it-tieni term tal-lezzjonijiet ta’ Line Dancing. Aktar informazzjoni tinkiseb mill-oratorju stess dak in-nhar.

IL-HADD
Ghall-quddiesa tad-9.30  a.m. qed nistiednu lill-adoloxxenti tal-Museum li din is-sena ser jircievu s-sagrament tal-grizma tal-isqof kif ukoll lill-genituri taghhom. Dawn se jgeddu l-weghda li jkomplu jiehdu bis-shih l-impenn taghhom fil-formazzjoni ghal dan is-sagrament.

Fl-oratorju mis-2.30 p.m. il-quddiem ser norganizzaw afternoon tea u tombola; biljetti jinkisbu minghand il-helers.

Fil-Kon Katidral ta’ San Gwann fil-5.30 p.m. l-Arcisqof ser jiccelebra quddiesa u jkellem lill-Gharajjes .

NOTI :

F’isem dawk il-familji fil-bzonn li qed jibbenefikaw mill-ghotjiet li tajtu mhux biss nghidilkom grazzi, izda wkoll li sa issa ic-cifra lahqet € 662. Dawk li jixtiequ jaghtu l-offerta taghhom ghandhom jiehdu envelop minn dawn li hawn quddiem il-kancel.

L-Arcisqof innomina lil Dun Rene Vella Kappillan tal-Imtarfa; nifirhulu u nzommuh fit-talb taghna.

Nitolbu ghar-ruh: Theresa Muscat: Aghtiha o Mulej ....


L-AĦĦAR POSTS