AVVIZI - 25 ta' DICEMBRU 2016

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 25/12/2016
AVVIZI

IL-HADD
25 ta’ Dicembru - Nhar il-Milied
l-ewwel quddiesa filghodu tkun fis-7.00 a.m. 

IL-HAMIS 
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni organizzat mill-Ministri tat-Tqarbin.

IS-SIBT
31 ta’ Dicembru; L-ahhar jum tas-sena.
Ikun hawn il-qrar matul il-jum
Filghaxija fil-5.00 p.m. Quddiesa bl-omelija;
Fis-6.30 p.m. Koncelebrazzjoni Solenni; wara t-tqarbin isir il-kant tat-Te Deum u purcissjoni bis-sagrament gol-knisja; nispiccaw bil-benedizzjoni sagramentali. Ghal din il-quddiesa qed nistiednu b’mod specjali il-familjari ta’ dawk li mietu matul din is-sena.

IL-HADD - 1 ta’ Jannar 2017
Solennita tal-maternita’ ta’ Marija u Jum il-Paci.
L-ewwel quddiesa filghodu tkun fis-7.00 a.m.

NOTI :
Nhar il-Gimgha 6 ta’ Jannar fl-annexxe fis7.15 p.m. se jkun hemm attivita tal-milied ghar-romol. Mistiedna jattendu.

Infakkru li minn Jannar li gej il-hin tal-quddies fil-parrocca matul il-gimgha filghodu se jibda jkun hekk; 6.00 a.m. 7.00 a.m. u 8.45 a.m. filghaxija 6.30 p.m.
Il-hin tal-quddies tas-Sibt filghaxija u fil-jum tal-Hadd se jibqa kollox kif inhu.
Kopja tal-quddies kollu li jsir fin-naxxar issibuha man-notice board tal-knisja.


Nitolbu ghar-ruh: Josephine Debono: Aghtihom o Mulej ......

L-AĦĦAR POSTS