AVVIZI - 18 ta' DICEMBRU 2016 - IR-RABA' HADD TAL-AVVENT


PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 18/12/2016
AVVIZI


IL-HADD
18 ta’ Dicembru:
Tkompli n-Novena tal-Milied;
Il-quddiesa tas-6.30 p.m. tkun animata minn Ghaqdiet differenti u ssir riflessjoni qasira wara l-vangelu.

MIT- TNEJN sal- GIMGHA
Tkompli n-Novena tal-Milied;

IS-SIBT
24 ta’ Dicembru; Lejliet il-Milied.
Ikun hawn il-qrar matul il-jum
Filghaxija fil-5.00 p.m. quddiesa;
fis-5.45 p.m. Purcissjoni bil-Bambin organizzata mis-socjeta tal-MUSEUM u
fis-6.30 p.m. quddiesa ohra.

Fil-11.00 p.m. tibda l-Funzjoni tal-Lejl tal-Milied li tinkludi Carols, riflessjonijiet, priedka tat-tifel, purcisjoni bil-Bambin u Koncelebrazzjoni Solenni bis-sehem tal-kor Jubilate Deo.

IL-HADD
25 ta’ Dicembru - Nhar il-Milied
l-ewwel quddiesa filghodu tkun fis-7.00 a.m.

NOTI :
LIGHT huwa l-isem il-gdid tal-grupp tal-Adoloxxenti u Zghazagh tal-parrocca taghna li llum qed jorganizzaw Bake Sale fuq iz-zuntier; nikkoperaw maghhom.

L-Arcisqof Charles Scicluna innomina lil Fr Ray Toledo rettur fiz-zona tan-Nigret fir-Rabat; Nifirhulu u nitolbu ghalih. Nistedinkom tinghaqdu mieghu ghall-quddiesa ta’ Radd il-Hajr nhar l-Erbgha 21 ta’ Dicembru fis-6.30 p.m.

Effett ta’ hekk min Jannar li gej il-hin tal-quddies fil-parrocca matul il-gimgha filghodu se jibda jkun hekk:-
Fis - 6.00 a.m. 7.00 a.m. u 8.45 a.m. Filghaxija 6.30 p.m.
Il-hin tal-quddies tas-Sibt filghaxija u fil-jum tal-Hadd se jibqa kollox kif inhu.

Nitolbu ghar-ruh: Theresa Camilleri, Guza Sant u Mikelina Vella: Aghtihom o Mulej ......


L-AĦĦAR POSTS