AVVIZI - 13 ta' NOVEMBRU 2016

Image result for luke 21 5-19
IT-TIGRIF TAT-TEMPJU
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 13/11/2016
AVVIZI

IT- TNEJN
Fil-5.00 p.m. jitlaq it-trasport min hdejn il-MUSEUM tas-subien ghal dawk li sejrin  Pellegrinagg is-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieha nghaddu mill-bieb tal-hniena u jkollna Quddiesa.

IL-HAMIS 
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni  mis-soci tal-MUSEUM tas-subien u fis-6.30 p.m. il-Quddiesa.

IL-GIMGHA 
Fid-8.45 a.m. jitlaq it-trasport mill-pjazza ghal dawk li sejrin il-Pellegrinagg il-Katidral tal-Imdina u nghaddu mill-bieb tal-hniena. Min jixtieq jigi ghandu jinkiteb ghand il-helpers halli norganizzaw it-trasport.

Fil-knisja ta’ Sta Lucija fis-7.15 p.m. se jkun hemm laqgha ghar-romol kollha; imheggin jattendu.

IS-SIBT
Fis-Santwarju tal-Hniena Divina fis-6.00 p.m. tibda koncelebrazzjoni mmexxija mill-E.T Mons Arcisqof Charles Scicluna li matulha jikkonsagra l-istess knisja. Ilkoll mistednin nattendu.

IL-HADD
Fl-okkazzjoni tas-Solennita’ ta’ Kristu Re u l-gheluq tas-Sena tal-Hniena l-Arcisqof se jmexxi koncelebrazzjoni fil-katidral tal-Imdina fis-6.00 p.m. Kulhadd huwa mistieden.

NOTI :

Il-basktijiet bl-oggetti taghkom ghal bazaar tistghu iggibuhom fil-kaxxi li poggejna apposta hawn fil-knisja.

Il-kunsill lokali ser jorganizza ikla ghal dawk l-anzjani li huma registrati fic-centru, ir-residenti ta’ Dar Familja Mqaddsa u dawk il-fuq minn 65 sena; din se ssir l-Oratorju fit-8 ta’ Dicembru fL-12.00 p.m. Bookings sal ahhar ta’ Novembru

Fuq iz-zuntier hemm il- bejgh tal-boroz ta’ San Martin. Grazzi ta kull ghajnuna li taghtuna.

Nitolbu ghar-ruh: Josephine Caruana, Salvina Spiteri u Jessie Buhagiar:  Aghtihom o Mulej .....

L-AĦĦAR POSTS