AVVIZI - 06 ta' NOVEMBRU 2016 - IT-32 HADD TA' MATUL IS-SENA

Image result for st luke 20: 27-38
IL-32 HADD TA’ MATUL IS-SENA
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 06/11/2016
AVVIZI

IL-HADD
Fic-Cimiterju fl-4.00 p.m. jkun hemm quddiesa kif ukoll it-tberik tal-oqbra.

IT- TNEJN
Wara l-quddiesa tad-8.45 a.m. se jsir il-hasil tal-knisja; kull ghajnuna hija apprezzata.

Fil-MUSEUM tas-subien fis-7.00 p.m. se jkun hemm konfessuri joffru servizz ta’ qrar fl-okkazjoni tas-sena tal-hniena.

IT-TLIETA
Fil-MUSEUM tal-bniet fil-5.30 p.m. se jkun hemm konfessuri ghall-qrar ukoll

L-ERBGHA
Ghandna l- Coffee Morning fl-Oratorju; nibdew bil-quddiesa tad-8.45 a.m. Biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

IL-HAMIS
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni  mid-devoti tal-Hniena Divina u fis-6.30 p.m. il-Quddiesa.

IS-SIBT
Fil-5.00 p.m. Il-W.R. Mons Joseph Galea Curmi, Vigarju Generali jamministra is-Sagrament tal-Konfirmazzjoni lill-adoloxxenti mill-oqsma tal-MUSEUM.
Ma jkunx hawn quddiesa fis-6.30 p.m.

IL-HADD
Fuq iz-zuntier hemm il- bejgh tal-boroz ta’ San Martin. Grazzi ta’ kull ghajnuna li taghtuna.

NOTI :
Nhar il-Gimgha 18 ta’ Novembru filghodu ser norganizzaw pellegrinagg ghall-Katidral tal-Imdina u nghaddu mill-Bieb tal-Hniena. Min jixtieq jigi ghandu jinkiteb ghand il-helpers halli norganizzaw it-trasport.

Nitolbu ghar-ruh: John Attard u Mary Bonello: Aghtihom o Mulej .....


cvf/avvizi/06/11/2016

L-AĦĦAR POSTS