AVVIZI - 30 ta' OTTUBRU 2016 - IL-31 HADD TA' MATUL IS-SENA

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 30/10/2016
AVVIZI


IS-SIBT
29 ta’ OTTUBRU
Il-Kor Jubilate Deo qieghed jistieden lil dawk kollha li ghandhom ix-xewqa li jinghaqdu mal-kor sabiex jattendu open day li ser issir is-Sibt 29 t'Ottubru fl-Annexe tal-knisja bejn is-1.30pm u l-5.30pm. Mhux necessarju li min jattendi jkun jaf jaqra l-muzika ghaliex  membri godda jinghataw tahrig b'xejn. Zghazagh u adulti jistghu japplikaw ghal din l-open day billi jibghatu messagg elettroniku fuq il-website www.jubilatedeo.com jew fuq il-facebook jew icempplu fuq mob 79430604 jew jinfurmaw lill-Arcipriet. Genituri li jixtiequ li t-tfal taghhom jinghaqdu mal-kor tat-tfal jistghu wkoll jikkomunikaw mad-direzzjoni tal-kor bl-istess mezzi.

IT-TLIETA
1 ta’ Nov:
Solennita tal-Qaddisin Kollha.
Ghalkemm m’hemmx obbligu, xieraq li niehdu sehem fil-quddiesa.

L-ERBGHA 
2 ta’ Nov:
Tifkira Solenni tal-Mejtin kollha.
Il-hin tal-quddies  filghodu jkun kull nofs siegha sad-9.00 a.m. u filghaxija fis-6.30 p.m. jkollna Koncelebrazzjoni solenni u jsir it-tberik tal-oqbra hawn fil-knisja.

IL-GIMGHA 
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni u
fis-6.30 p.m. il-Quddiesa.

IL-HADD
Fic-Cimiterju fl-4.00 p.m. jkun hemm quddiesa kif ukoll it-tberik tal-oqbra.

NOTI :
F’dawn il-granet qed jitqassam il-magazine Flimkien; mieghu qed inqassmu basket sabiex taghtuna oggetti utli biex jinbieghu fil-bazaar.

Nitolbu ghar-ruh: Anthony Lanzon; Aghtih o Mulej .....


L-AĦĦAR POSTS