AVVIZI - 23 ta' OTTUBRU 2016


PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 23/10/2016
AVVIZI

IL-HADD
Niccelebraw il-Gurnata Missjunarja; il-gbir kollu li jsir fil-quddies imur kollu ghall-bzonnijiet tal-missjoni; f’dawn il-granet ukoll qed jingabru l-envelops mid-djar. 

IL-HAMIS
Fil-musuem tal-bniet fil-5.30 p.m. se ssir laqgha ghall-genituri li uliedhom ser jircievu l-ewwel tqarbina s-sena d-diehla.

Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta adorazzjoni mill-grupp tas-social club tal-anzjani.

IL-GIMGHA
Fl-annexxe fis-7.15 p.m. se jkun hemm laqgha ghar-romol; inhegguhom jiehdu sehem.

IS-SIBT
Infakkru li fl-annexxe bejn is-1.30 p.m u l-5.30 p.m. se jkun hemm open day ghal dawk kollha li ghandhom ix-xewqa li jinghaqdu mal- kor Iubilate Deo;  Aktar informazzjoni tinkiseb permezz tal-website jew il-pagna tal-facebook tal-kor stess.


IL-HADD
Issir it-tifkira tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja taghna.

NOTI :
Qed ikomplu jingabru l-envelops tal-missjoni mid-djar. Tistghu anke thalluh fis-sagrestija.

L-AĦĦAR POSTS