AVVIZI - 18 ta' SETTEMBRU - L-25 HADD TA' MATUL IS-SENA

Image result for luke 16 1-13 
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 18/09/2016
AVVIZI

IT-TLIETA
Minn Nhar It-Tlieta 20 ta’ Settembru se jerġgħu jibdew il-laqgħat ta’ Riflesjoni fuq il-Bibbja fil-Museum tas-Subien fis-7:00pm 

IL-HAMIS 
Is-Sorijiet Dumnikani ser jorganizzaw coffee morning go lukanda; biljetti jinkisbu minghandhom stess.

Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Ministri tat-Tqarbin.
Fis-6.30 p.m. Quddiesa

NOTI :
Il-Kunsill Lokali jgharraf lill-persuni li ghandhom il-fuq minn 55 sena u jixtiequ t-tilqima kontra l-influenza biex jinfurmaw fl-ufficcju tal-kunsill sa nhar it-Tlieta 27 ta’ Settembru.

Fethu l-applikazzjonijiet ghall-kors ta' Kana li ha jsir minn Jannar sa Frar 2017 fl-Oratojru fis-7.30pm.
L-gharajjes ghandhom jaghmlu dan il-kors sentejn qabel jizzewwgu.
Applikazzjonijiet jifthu nhar it-Tlieta u jibghqu miftuhin sakemm jimtlew.
l-ufficcju jkunu miftuh t-Tlieta, l-Hamis u l-Gimgha, mill-10.00am sal-11.30am u mill-5.00pm sas-6.30pm.
L-AĦĦAR POSTS