AVVIZI - 7 ta' AWWISSU 2016 - Id-19 IL-HADD TA' MATUL IS-SENA

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 07/08/2016
AVVIZI

L-ERBGHA 
Fl-Oratorju ser ikun hemm Coffee Morning; nibdew bil-quddiesa tad-8.45 a.m. Il-biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

IL-HAMIS 
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mid-devoti tal-Hniena Divina u
Fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

IL-GIMGHA 
Fl-Annexxe fis-7.00 p.m. se ssir laqgha ghal dawk li jixtiequ jerfghu fl-istatwa tal-Vittorja nhar it-8 ta’ Settembru. Dawk interessati tajjeb jinfurmawna qabel nhar il-Gimgha.

IS-SIBT
Is-Sitt Sibt tal-Bambina.
Fis-6.00 p.m. tinghad il-kurunella, kant tas-Salve, Antifona u barka sagramentali. Fis-6.30 p.m. quddiesa bl-omelija.

IL-HADD
Fl-4.15 p.m. jitlaq it-trasport mill-pjazza ghal dawk li sejrin  il-Velja tal-Assunta f’Ta Pinu Ghawdex; min jixtieq imur ghandu jinkiteb fis-sagrestija sa nhar il-Hamis li gej.

NOTI :

F’dawn il-granet qed jingabru l-envelops bl-offerti taghkom b’risq il-festa tal-Vittorja. Tistghu anke thalluh fis-sagrestija. 

L-AĦĦAR POSTS