AVVIZI - 21 ta' AWWISSU 2016 - IL-21 HADD TA' MATUL IS-SENA

IL-BIEB ID-DEJJAQ TAS-SALVAZZJONI
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 21/08/2016
AVVIZI

IL-HAMIS 
Fis-6.00 p.m. jinghad ir-ruzarju;
Fis-6.30 p.m. il-Quddiesa;
wara tibda Adorazzjoni mmexxija mill-Grupp Karizmatiku tal-parrocca taghna; l-intenzjoni tat-talb hija sabiex johrog hafna gid spiritwali mill-Festa tal-Bambina.

IL-GIMGHA 
Fil-knisja Arcipretali fis-7.30 p.m. tibda Akkademja Muzikali mis-Socjeta Filarmonika Marija Bambina fl-okkazzjoni tal-100 sena mit-twaqqif taghha.

Kemm nhar l-Erbgha kif ukoll nhar il-Gimgha il-quddiesa tas-6.30 p.m. issir fl-annexxe.

IS-SIBT
It-Tmien Sibt tal-Bambina. Fis-6.00 p.m. tinghad il-kurunella, kant tas-Salve, Antifona u barka sagramentali.
Fis-6.30 p.m. Quddiesa bl-omelija.

IL-HADD
28 ta Awwissu;
Hrug tal-Istatwa min-nicca taghha.

Fid-9.30 a.m. quddiesa ghat-tfal kollha li jattendu fic-centri tad-duttrina taghna inkluz dawk fiz-zoni; wara jkollhom attivita socjali fl-Oratorju li tinkludi loghob, ikel u rigali.

Fis-6.30 p.m. quddiesa kantata; wara l-vangelu l-Arcipriet iwassal messagg dwar il-festa li nkunu ser niccelebraw; wara t-tqarbin l-istatwa titwassal sa fuq iz-zuntier u issir celebrazzjoni Marjana. Imheggin niehdu sehem.

Aktar dettalji dwar il-programm tal-festa issibuhom fuq il-web site tal-parrocca.

NOTI :


Nitolbu ghr-ruh; Carmelo Vella. Aghtih o Mulej .....

L-AĦĦAR POSTS