AVVIZI - L- 14 IL-HADD TA' MATUL IS-SENA - 3 ta' LULJU 2016PARROCCA NAXXAR
Data: 03/07/2016

AVVIZI

IL-HAMIS 
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mmexxi mill-Grupp tal-Hniena Divina. 

IL-GIMGHA 
Fil-knisja Arcipretali tal-Mosta ser jigi ccelebrat Jum il-Hniena ghall-parrocci tal-Unita’ taghna fosthom in-Naxxar; Il-programm jibda
fit-3.00 p.m.u jinkludi esposizzjoni tal-Ewkaristija, kurunella tal-Hniena Divina, Adorazzjoni fis-skiet;
fis-6.30 p.m. quddiesa u wara priedka fuq il-Hniena ta’ Alla. Tul il-hin kollu jkun hemm konfessuri ghal-qrar. Aktar dettalji issibuhom fil-Flimkien ta’ Lulju.

Fit-8.00 p.m. tindaqq mota solenni biex thabbar il-bidu tas-Sibtijiet bi thejjija ghal-festa ta’ Marija Bambina.
  
IS-SIBT
L-ewwel Sibt tal-Bambina.
Fis-6.00 p.m. Ruzarju, Kurunella, Kant tas-Salve, Antifona u Benedizzjoni Sagramentali.
Fis-6.30 p.m. tibda quddiesa bil-kant u bl-omelija. 

IL-HADD
Fid-9.30 a.m. tibda quddiesa bic-celebrazzjoni tas-sagrament tal-Maghmudija. 

NOTI :
Nhar il-Gimgha, 15 ta’ Lulju ser norganizzaw Harga ghall-Ghawdex fl-okkazzjoni tal-festa ta’ San Gorg; ahsbu minn kmieni ghall-biljetti

F’dawn il-granet qed jitqassam il-magazine Flimkien. Id-distributuri ghandhom jiehdu l-kopji taghhom mill-annexxe.

Il-laqghat tal-Meditazzjoni Nisranija jergghu jibdew fl-14 ta' Lulju wara waqfa zghira 

L-AĦĦAR POSTS