AVVIZI - 31 ta' LULJU 2016 - IT-18 IL-HADD TA' MATUL IS-SENA


PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 31/07/2016
AVVIZI

IL-GIMGHA 
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni u fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

IS-SIBT
Il-Hames Sibt tal-Bambina. Fis-6.00 p.m. tinghad il-kurunella, kant tas-Salve, Antifona u Barka Sagramentali.
Fis-6.30 p.m. Quddiesa bl-omelija.

NOTI :
Il-gabra li saret nhar il-Hadd li ghadda kienet ta € 1350. Grazzi

Minn nhar il-Hadd li gej  il-gbir kollu fil-quddies  tal-week ends ikun b’risq il-festa tal-Vittorja.

Nhar il-Hadd 14 ta Awwissu se ssir il-Velja tal-Assunta f’Ta’ Pinu Ghawdex; min jixtieq imur ghandu jinkiteb fis-sagrestija halli norganizzaw trasport li jitlaq mill-pjazza fl-4.15 p.m.

F’dawn il-granet qed jitqassam il-magazine Flimkien; mieghu qed inqassmu envelop sabiex taghtuna offerta ta’ flus b’risq il-festa tal-Vittorja; nafdaw fil-generozita taghkom sabiex inkunu nistghu norganizzaw Festa kif jixraq lill-Ommna Marija Bambina.

Nixtiequ nfakkrukom biex izzuru u taghmlu uzu mill-website tal-parrocca, www.bambinanaxxar.org  Fiha ukoll hemm diversi ritratti; l-ahhar  huma dawk tat-tberik tal-bibien il-godda tal-bronz tas-Santwarju ta’ Gesu Hniena Divina. 

L-AĦĦAR POSTS