AVVIZI - 17 ta' LULJU - IS- 16 HADD TA' MATUL IS-SENA

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 17/07/2016
AVVIZI

IL-HAMIS 
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mmexxi mill-grupp tal-Anzjani tal-parrocca taghna.

IS-SIBT
It-tielet Sibt tal-Bambina.
Fis-6.00 p.m. tinghad il-kurunella, kant tas-Salve, Antifona u barka sagramentali.
Fis-6.30 p.m. quddiesa bl-omelija.

NOTI :
Nhar il-Gimgha, 29 ta lulju il-Kumitat tal-Festa ser jorganizza BBQ mit-8.30 p.m. il-quddiem fil-bitha tal-oratorju. Il-biljetti jinkisbu minghand il-membri tal-kumitat.

Ta min ifakkar dwar dan li gej;
l-uzu tal-crying room ghal min jehtiega;
l-Ilbies dicenti fid-dar ta Alla; ( is-shana la hi raguni u lanqas skuza ghal ilbies dizonest).
Biex nitfu l-mobile qabel nidhlu l-knisja.
Biex naqraw il-Magazine Flimkien specjalment il-pagni tan-nofs li jkunu b’rabta mal-parrocca taghna.

Nitolbu ghar-ruh: Godwin Camilleri. Aghtih o Mulej ......


L-AĦĦAR POSTS