AVVIZI - IS-SEBA’ HADD TAL - GHID IT-TLUGH FIS-SEMA TAL-MULEJ - 8 ta' MEJJU 2016

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 08/05/2016
IS-SEBA’ HADD TAL - GHID
IT-TLUGH FIS-SEMA TAL-MULEJ - AVVIZI

IL-HADD
Fl-okkazzjoni ta’ Jum l-Omm fic-cimiterju fl-10.00 a.m. se jkun hemm quddiesa.

IT-TNEJN
9 ta’ Mejju; Festa ta’ San Gorg Preca;
Il-quddiesa tas-6.30 p.m. tkun animata mill-membri tal-Museum.

IL-HAMIS
Fil-Museum tal-bniet fil-5.30 p.m. se  jkun hemm  laqgha ghall-genituri li uliedhom ser jaghmlu l-ewwel tqarbina; matulha jinghataw informazzjoni mehtiega dwar din ic-celebrazzjoni.

Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mid-devoti tal-Hniena Divina  u fis-6.30 p.m. il-quddiesa

IL-GIMGHA
Fid-8.45 a.m. jitlaq it-trasport mill-pjazza ghal dawk li gejjin Pellegrinagg is-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieha; wara mmorru coffee morning.

IL-HADD
Niccelebraw is-Solennita’ ta’ Pentecoste.

NOTI
Fuq iz-zuntier hemm Bake Sale miz-zghazagh biex jigbru fondi ghal jum dinji taz-zghazagh; nikkoperaw maghhom.


Nitolbu ghar-ruh: Carmelo Vella. Aghtih o Mulej ...... 

L-AĦĦAR POSTS