AVVIZI - L-HAMES HADD TAL-GHID - 24 APRIL 2016

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 24/04/2016
IL-HAMES HADD TAL - GHID
AVVIZI

IL-HAMIS
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Legjun ta’ Marija

IL-GIMGHA
Fl-annexxe fis-7.30 p.m. se jkun hemm laqgha ghar-romol kollha. Inhegguhom jattendu.

IS-SIBT
Fl-annexxe fis-7.15 p.m. il-Kummissjoni Familja ser torganizza laqgha ta’ formazjoni ghall-mizzewgin kollha bit-tema: Kif nghinu lill-uliedna jaghmlu ghazliet tajba; il-kelliema se tkun Sr Alexandra Chircop.

IL-HADD
1 ta’ Mejju; Festa ta San Guzepp Haddiem.
Fil-quddiesa tad-9.30  a.m isir it-tberik tal-ghodod;
Fil-5.00 p.m. Quddiesa kantata bl-omelija u wara tohrog il-purcissjoni.
Il-quddiesa tas-6.30 p.m. issir fil-knisja tas-Sghajtar

NOTI

Inheggukom izzuru l-Bazaar fl-annexxe; bix-xiri taghkom tkunu qed tghinu lill-parrocca taghna; grazzi lill-helpers kollha tal-bazaar inkluz dawk li ghamlu l-qaghaq tal-ghasel.

Nhar il-Hamis, 5 ta’ Mejju ser norganizzaw l-ikla fl-okkazzjoni ta’ Jum l-Omm; nibdew bil-quddiesa tad-8.45 a.m. u wara l-programm ikompli fl-oratorju; jkun hemm kafe, tombola u ikla fl-12.00 p.m. Ahsbu minn kmieni ghall-biljetti.


L-AĦĦAR POSTS