AVVIZI - IT-TIENI HADD TAL-GHID - 3 APRIL 2016

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 27/03/2016
IT- TIENI HADD TAL - GHID
AVVIZI

IL-HADD
It-Tieni Hadd tal-Ghid; Festa tal-Hniena Divina.
Fis-Santwarju tal-Hniena Divina fl-5.00 p.m. jkun hemm adorazzjoni u Quddiesa mill-Arcisqof Charles J Scicluna.

Infakkrukom li fil-garage li hemm hdejn il-knisja tal-kuncizzjoni hemm bazaar miftuh matul il-jum.

IL-HAMIS
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mid-devoti tal-Hniena Divina.
Fl-annexxe fis-7.00 p.m. issir il-laqgha tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

Il-laqghat tal-Meditazzjoni Nisranija ser jissoktaw nhar il-Hamis 7 t'April  fis-7.00 ta' filghaxija, fl-Annexe

IS-SIBT
Fl-Oratorju fis-7.30 p.m. ser norganizzaw ikla; biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

NOTI
Nhar it-Tlieta, 12 ta’ April is-sorijiet Dumnikani ser jorganizzaw coffee morning b’risq ir-restawr tal-knisja tal-kuncizzjoni.

Nhar il-Hamis, 14 ta’ April filghodu ser norganizzaw pellegrinagg ghall-kunvent ta’ Sta. Rita f’San Giljan li jkun jinkludi quddiesa u coffee morning wara. Ahsbu minn kmieni ghall-biljetti.

F’dawn il-granet qed jitqassam il-magazine Flimkien ghax-xahar ta April; fil-pagni tan-nofs issibu l-kumplament tat-toroq dwar it-tberik tal-familji.


Nitolbu ghar-ruh: Josephine Cilia. Aghtiha o Mulej ......

L-AĦĦAR POSTS