AVVIZI - IR-RABA' HADD TAL-GHID - 17 APRIL 2016

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 17/04/2016
IR-RABA’ HADD TAL - GHID
AVVIZI

IL-HAMIS
Fid-8.45 a.m. jitlaq it-trasport mill-pjazza ghal dawk l-irgiel li se jmorru Pellegrinagg ghas-Santwarju tal-Mellieha li jinkludi quddiesa u jghaddu wkoll mill-Bieb tal-Hniena.

Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Ministri tat-Tqarbin.

Fis-6.30 p.m. koncelebrazzjoni b’suffragju tal-Arcisqof Emeritu ta’ Malta Mons Guzeppi Mercieca. Imheggin niehdu sehem.

NOTI

Nhar il-Gimgha 26 ta’ April fl-annexxe fis-7.30 p.m. se jkun hemm laqgha ghar-romol kollha.

Mal-bibien tal-knisja hemm kaxxi apposta sabiex nitfghu oggetti tal-ikel biex jinghataw lill-istitut ta’  Gesu’ Nazzarenu taz-Zejtun fl-okkazjoni ta’ jum il-karita.

Fuq ix-xewqa tal-Papa il-gbir kollu li jsir fil-quddies fil-week end li gej ikun ghall-poplu tal-Ukrajina.

Mis-Sibt 23 ta’ April sal-Hadd 1 ta’ Mejju jsir il-bazaar fl-annexxe; mal-bibien tal-knisja ser ikun hemm kaxxi apposta biex inpoggu oggetti halli jinbieghu f’dan il-bazaar.

Infakkru lil dawk li ghadhom ma irritornawx l-ilbies tal-Gimgha l-Kbira biex ihalluh fis-sagrestija.


Nitolbuh ghar-ruh: Rita Magro. Aghtiha o Mulej .....

L-AĦĦAR POSTS