AVVIZI - IR-RABA' HADD TAR-RANDAN - 6 ta' MARZU 2016

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 6/03/2016
Ir-RABA’ HADD TAR-RANDAN
AVVIZI

IT-TNEJN
Fil-knisja parrokkjali fis-7.00 p.m. jibda Kors ta’ Ezercizzi ghall-koppji mizzewga; il-predikatur se jkun Patri Gorg Zammit OFM Conv.

IL-HAMIS
Fid-8.45 a.m. jitlaq it-trasport mill-pjazza ghal dawk li sejrin il- buffet breakfast; biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

IS-SIBT
Fl-Oratorju fil-11.00 a.m. se jkun hemm seminar ghall-letturi, ministri tat-tqarbin u animaturi li jaghtu is-servizz taghhom fil-parrocca.

Fil-knisja parrokkjali fis-7.30 p.m. is-Socjeta Filarmonika Peace se ttella Via Crucis; kulhadd huwa mistieden. Il-quddiesa tas-6.30 p.m. issir fil-kappella tal-Madonna tat-Triq f’Loyola House.

NOTI
Matul din il-gimgha is-sacerdoti taghna jkomplu bil Family Visits fiz-zona ta’ Birguma u San Pawl tat-Targa. Xieraq li possibilment il-membri tal-familja jkunu prezenti.

Fil-week end li gej fuq iz-zuntier se jkollna l-figolli ghall-bejgh; bix-xiri taghkom tkun qed tghinu lill-parrocca taghna.

Il-Via Crucis Nazzjonali mmexxija mill-Arcisqof se ssir nhar l-Erbgha 23 ta' Marzu fis-7.30 p.m. fic-Centru ta' San Blas Haz Zebbug; dawk li jixtiequ jmorru ghandhom jinkitbu fis-sagristija.

Infakkrukom fil-knisja ta’ San Pawl tat-Targa mit-Tnejn sal-Gimgha qed ikun hemm quddiesa fil-5.30 p.m, u s-Sibt fis-6.00pm.

L-AĦĦAR POSTS