AVVIZI - HADD IL-PALM - 20 ta' MARZU 2016

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 20/03/2016
HADD IL - PALM
AVVIZI

IL-HADD
Hadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej;
Il-hin tal-quddies filghodu jkun hekk; 6.00 a.m. 7.00 a.m. 8.00 a.m.
Fid-9.15 a.m. ningabru lkoll hdejn il-knisja ta’ Sta Lucija fejn isir it-tberik tal-palm u taz-zebbug u nimxu procesjonalment sal-knisja fejn titkompla quddiesa kantata.

IT-TLIETA
Fil-Knisja Arcipretali fl-10 a.m. jkun hawn quddiesa ghall-morda u l-anzjani li matulha jinghata is-sagrament tal-Grizma tal-Morda.

Fil-Knisja Arcipretali fis-7.30 p.m. il-kor Iubilate Deo se jesegwixxi l-Via Crucis ta’ Franz Liszt; se jintwera wkol slide show dwar il-passjoni ta’ Gesu; imheggin nattendu ghal dan l-avveniment annwali. Il-quddiesa tas-6.30 p.m. issir fl-Annexe.

L-ERBGHA
Fis-Santwarju tal-Hniena Divina fit-8.00 p.m. tibda Akkademja Muzikali  mis-Socjeta Filarmonika Vittorja b’riflessjonijiet fuq il-Via Crucis. Kulhadd huwa mistieden.

IL-HAMIS
Jum it-Twaqqif tas-Sacerdozju u l-Ewkaristija.
Filghodu ma jkunx hawn quddies.
Fis-6.30 p.m. Koncelebrazzjoni Solenni li matulha isir ir-rit tal-Hasil tar-Riglejn; wara t-Tqarbin isir it-Trasport tal-Ewkaristija lejn l-artal tar-Reposizzjoni.
Fit-8.30 p.m. ikun hawn il-Visti u fl-10.00 p.m. tibda siegha Adorazzjoni. 

IL-GIMGHA
Tifkira Solenni tal-Mewt ta’ Gesu. Hemm l-obbligu ghas-Sawm u l-Astinenza.
Fis-6.30 a.m. u fis-7.30 a.m. jkun hawn il-Visti; fit-8.30 a.m. nirrecitaw is-Salmi;
Fl-9.45 a.m. Riflessjonijiet ghat-tfal u fl-10.45 a.m. jerga jkollna l-Visti.
Fl-Oratorju fis-2.00 p.m. jkun hemm Celebrazzjoni ghar-reffiegha u l-personaggi.
Fit-3.00 p.m. tibda t-Tifkira Solenni tal-Mewt ta’ Gesu.
Fil-5.30 p.m. tibda hierga l-Purcissjoni. Fil-hrug tal-purcissjoni se jkun hemm siggijiet fil-pjazza; min jixtieq jista jaghmel uzu minnhom u tinghata donazzjoni.

IS-SIBT
Fit-8.00 p.m. tibda l-Funzjoni Tal-Vgili tal-Ghid tal-Mulej li tinkludi ic-Celebrazzjoni tas-Sagrament tal-Maghmudija.

IL-HADD
Solennita tal-Qawmien tal-Mulej mill-Mewt.
Filghodu il-quddies ikun fis-6.00 a.m. fis-7.00 a.m. fit-8.30 a.m. wara tibda hierga l-purcissjoni bl-istatwa tal-Irxoxt li din is-sena se tkun bl-induratura tal-qabar; grazzi lil min hallas ghal dan ix-xoghol.
Fil-11.00 a.m. ikun hawn quddiesa ohra.
Wara l-quddiesa tibda diehla l-purcissjoni.

NOTI
Napprezzaw jekk sa nhar l-Erbgha iggibulna fjuri bojod u weraq tal-belladonna ghall-artal tar-Reposizzjoni.

Mal-kaxxi li hemm mal-bibien tal-knisja poggejna nota sabiex nitfghu offerta ta’ flus b’risq is-Segretarjat Assisstenza Socjali biex jghinu familji fil-bzonn.

Nitolbu ghar-ruh: Maria Stella Scicluna; Aghtiha o Mulej ....Posted by Charles V. Farrugia

L-AĦĦAR POSTS