AVVIZI - L-EWWEL HADD TAR-RANDAN - 14 ta' FRAR 2016


PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 14/02/2016
L-EWWEL HADD TAR-RANDAN
AVVIZI

IL-HADD
Fid-9.30 a.m. Quddiesa bic-celebrazzjoni tas-sagrament tal-Maghmudija.

IT-TNEJN
Fil-knisja parrokkjali fid-9.15 a.m. jibda kors ta’ Ezercizzi ghal kulhadd; jippriedka Dun Darren Pace.

IL-GIMGHA
Fil-knisja parrokkjali bejn it-8.00 p.m. u l-10.00 p.m. se jkollna Celebrazzjoni Penitenzjali ghall-adoloxxenti u zghazagh li tinkludi adorazzjoni, talb fis-skiet u qrar. Inhegguhom jattendu.

NOTI
Nhar l-Erbgha 24 ta’ Frar filghodu se mmorru Pellegrinagg ir-Redentur tal-Isla u nghaddu mill-Bieb tal-Hniena li mieghu hemm marbuta Indulgenza Plenarja.  Biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Matul din il-gimgha is-sacerdoti taghna jkomplu bil Family Visits fiz-zona ta’ Birguma u San Pawl tat-Targa. Xieraq li possibilment il-membri tal-familja jkunu prezenti.

Dawk it-tfal li jixtiequ jiehdu sehem fil-purcisjoni tal-Gimgha l-Kbira ghandhom ikellmu lil xi membru tal-kumitat, kif ukoll dawk li jixtiequ jerfghu fir-Redentur u fid-Duluri nhar il-festa taghhom.

Infakkru li f’dawn il-granet qed jingabru l-envelops bl-offerti taghkom ghal-festa ta’ Marija Bambina; grazzi tal-generozita’ taghkom.

Il-gabra li saret nhar il-Hadd li ghadda kienet ta’ €1023. Nirringrazzjawkom.

Nitolbu ghar-ruh: Joseph Spiteri. Aghtih o Mulej .....L-AĦĦAR POSTS