AVVIZI - L-EPIFANIMA TAL-MULEJ - 03 JANNAR 2016


PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 03/01/2016
AVVIZI

IL-HADD
Niccelebraw is-Solennita tal-Epifanija tal-Mulej.

Fit-2.45 p.m. jitlaq it-trasport mill-pjazza ghal dawk li se jmorru Betlem f’Ghajnsielem. Biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

IL-HAMIS
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni  mill-grupp tal-Hniena Divina u fis-6.30 p.m. il-Quddiesa.

Fis-7.00 p.m. fl-annexxe issir il-laqgha tal-Kunsill Pastorali parrokkjali, kif ukoll jergghu jibdew il-laqghat tal-Meditazzjoni Nisranija.

IL-GIMGHA
Fl-Oratorju fis-7.30 p.m. jibda l-kors ta’ thejjija ghaz-zwieg ghall-gharajjes; nghidu grazzi lill-koppji mexxejja li jorganizzaw dan il-kors.

IL-HADD
Niccelebraw il-Festa tal-Maghmudija tal-Mulej.
Il-quddiesa tad-9.30 a.m. tkun bic-celebrazzjoni tas-Sagrament tal-Maghmudija.

Nitolbu ghar-ruh: Guzeppa Xuereb, Aghtiha o Mulej.L-AĦĦAR POSTS